Bài thơ song ngữ của Menras André

 

(VNTB) – Bài thơ song ngữ Việt-Pháp trên Facebook cá nhân Menras André một người Pháp có tên Việt nam là Hồ Cương Quyết sau hai tháng ở Việt Nam như “là một cách để cảm ơn các cháu an ninh đã theo dõi tôi một cách tử tế suốt 2 tháng vừa rồi và các DLV đang theo dõi trang này trên FB.”

” Rời đi là chết đi một chút”.

“Partir, c’est mourir un peu.”

Tối nay, máy bay đưa tôi đi quê miền nam nước Pháp, gặp lại vợ, con, bà con.

Ce soir l’avion m’emmènera vers mon pays natal du Sud de la France, près de mon épouse , mes enfants et amis.

Kịp thời đề tham gia tổng đình công toàn quốc chống các bất công của chế độ phản dân hại nước Macron.

Juste à temps pour participer à la grève générale contre les injustices infligées aux Français par le régime antipopulaire et néfaste à la nation de Macron.

Ta không có lựa chọn khác để tự bảo vệ và bảo vệ đất nước mình.

Pas d’autre choix pour nous défendre et défendre notre pays.

Nhưng tôi biết chắc, khi tuần hành trên các đường phố, tôi sẽ nghĩ đến các bạn Việt Nam.

Mais je sais bien qu ‘en défilant dans les rues de la ville, je penserai à mes amis vietnamiens.

Đến các bạn đang trong tù vì dám biểu đạt bất đồng chính kiến như em Phạm Chí Dũng.

A ceux qui sont en prison pour avoir oser exprimer leurs différences d’opinion comme le journaliste Phạm Chí Dũng ( photo) récemment arrêté.

Đến các bạn bị C.A quấy nhiễu, hành hạ vì dám biểu tỏ lòng yêu nước trước TQ xâm lược.

A ceux qui sont victimes d’harassement policier et de maltraitance pour oser manifester leur attachement à leur pays face à l’agression chinoise.

Đến các bạn đang đấu tranh để giữ hay lấy lại đất đai và tài sản của mình trước các thế lực lưu manh ăn cướp.

A ceux qui luttent pour garder leurs terres et leurs biens face à une armée de voleurs voyous.

A ceux qui sont à nouveau menacés des chars de l’armée comme à Đồng Tâm.

Đến các bạn tại xã Đồng Tâm đang lại bị các xe tăng của quân đội đe dọa.

A ceux de Bình Dương auxquels on a volé des centaines d’hectares de terres et qui se battent depuis 2003.

Đến các bạn tại Bình Dương đã bị cướp hàng trăm hecta đất và đang đấu tranh từ năm 2003.

A ceux des jardins de Lộc Hưng qui manifestaient encore aujourd’hui et qui n’ont plus rien.

Đến các bạn ở Vườn Rau Lộc Hưng mà họ biều tình ngày hôm nay và đã bị cướp hết đất và tài sản.

Đến các bạn tôi được gặp tại Hà Tinh, Quảng Bình, Hạnh Văn, Cồn Sẻ,

A ceux que j’ai rencontrés à Hà Tinh, Quảng Bình , Hạnh Văn, Cồn Sẻ…

Aux amis intimes de Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An, Sài Gòn , Vĩnh Long.

Đến các thân hữu tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An, Vĩnh Long…

Đến các thân hữu đang đứng đầu giường của Tướng yêu quý Nguyễn Trọng Vĩnh tại bênh Viện Việt -Xô…

A celles et à ceux qui sont au chevet du cher général Nguyễn Trọng Vĩnh dans l’hôpital Việt-Xô à Hà Nội…

Tuổi tác đây rồi. Không biết mai sẽ ra sao. Như các bạn ngư dân đi hành nghề tại Hoàng Sa: biết khi đi nhưng không biết khi về hay nếu sẽ về.

Les années sont là et qui sait de quoì demain sera fait. Comme pour les amis pêcheurs qui partent à Hoàng Sa. On sait quand on part mais pas quand on reviendra ou si on reviendra.

Một điều chắc chắn, tôi không bao giờ quên các bạn.

Une chose est sûre, je ne vous oublierai pas.

Tối nay, tại sân bay, khi đi qua hải quạn VN và ngày mai tại Paris khi đi qua hải quan Pháp, tôi sẽ mặc cái áo ” No U “, như lời cam kết trên về sự đoàn kết chiến đấu.

Ce soir, à l’aéroport, je porterai le T-Shirt ” No U ” comme un engagement de solidarité dans les luttes à venir.

Cuối cùng đây cũng là một cách để cảm ơn các cháu an ninh đã theo dõi tôi một cách tử tế suốt 2 tháng vừa rồi và các DLV đang theo dõi trang này trên FB.

Enfin , ce sera aussi une façon de remercier les neveux de la sécurité qui m’ont aimablement suivi pendant mon séjour de deux mois et les contrôleurs d’opinion qui suivent assidûment cette page de FB.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: