Tag "Chu thị Ngọc Thanh"

Back to homepage
COVID-19 Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Khen nhau như thể bằng mười hại nhau

Nguyễn Nam (VNTB) – Tin chắc ngài thủ tướng khi gật đầu để bộ phận văn thư soạn thư khen ngợi cô giáo về bài thơ nào đó, ngài thủ