Tag: đào tạo lực lượng lao động

VNTB – Mặt trời dần tắt nắng ở Việt Nam

- 31.08.2022 6:13

Hàn Lam   (VNTB) - Mặt trời tắt nắng lâu rồi trong nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa   ... Đọc thêm

VNTB – Năng suất lao động Việt Nam đội sổ ở Đông Nam Á?

- 16.12.2020 1:38

Mai Lan (VNTB) - Có lẽ sẽ là bất ngờ khi biết rằng năng suất lao động Việt Nam chỉ bằng 88,7% so với lao ... Đọc thêm