Tag "Định Tường"

Back to homepage
Dân Chủ Tin mới VNTB

VNTB – Việt Nam đến nay vẫn chưa có ‘bảo hiến’

Định Tường (VNTB) – Việc thành lập một thiết chế bảo hiến theo đúng nghĩa ở Việt Nam là việc làm cấp thiết. Bảo hiến để làm gì? Từ vụ