Tag: lâm nghiệp

VNTB – Thỏa thuận ‘giảm phát thải’ giúp Việt Nam có thêm nguồn ngoại tệ?

- 03.11.2021 4:29

Nguyễn Nam (VNTB) - Nước gây ô nhiễm nhiều sẽ mua mức thải khí chưa dùng của các nước khác để được quyền thải khí ... Đọc thêm