Tag "Triết gia Trần Đức Thảo"

Back to homepage
Diễn Đàn Tin mới VNTB

VNTB – Hội Triết học được giao nhiệm vụ bác bỏ quan điểm triết học sai trái?

Nguyễn Nam (VNTB) – Trần Đức Thảo trở về với niềm tin là ông có thể đem những hiểu biết “đúng” của ông về chủ thuyết Marx góp ý cho

Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Ông Thưởng với giấc mơ triết gia Mác – Lê nin

Đức Minh (VNTB) – “Từ góc độ lý luận triết học, Hội Triết học cần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm