Tag: tự mãn

VNTB – Khi Tổng bí thư ngồi bàn giấy nói chuyện Đảng quang vinh

- 20.04.2023 5:20

Định Tường (VNTB) - Tính khoa học và cách mạng triệt để của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là những ... Đọc thêm

VNTB – Tự mãn đe dọa cải cách ở Việt Nam

- 07.01.2016 2:00

Thạch Lam Trần (VNTB) Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư của Việt Nam, cho biết trong tháng 10 về những điều ... Đọc thêm