Tag "Từ vụ kiện của ông Trịnh Vĩnh Bình đến khả năng nạn nhân cá chết kiện Formosa & Hà nội"

Back to homepage
Đối Diện VNTB

VNTB- Từ vụ kiện của ông Trịnh Vĩnh Bình đến khả năng nạn nhân cá chết kiện Formosa & Hà nội

Trần Phong Vũ (VNTB) – Mục tiêu người viết tập chú vào trường hợp hi hữu của ông Trịnh để xét về khả năng thắng thế của vụ kiện tổ