Tag "vận động cá nhân"

Back to homepage
Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Cấm vận động cá nhân cho lá phiếu “Đảng cử”?

Nguyễn Huyền (VNTB) – Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội; vận động cá nhân, phe cánh, lợi