Tag "Văn kiện đảng"

Quay lại trang chủ
Diễn Đàn forum Tin mới VNTB

VNTB – Hoàng Trung Hải về điếu đóm cho Tổng Chủ?!

Nguyễn Thị Huyền (VNTB) – Là một đảng viên, tôi bất bình trước việc ông Hoàng Trung Hải được đảng phân công làm người chấp bút soạn thảo văn kiện

Chính Trị Tin mới VNTB

VNTB – Sẽ soạn thảo lại văn kiện đảng?

Lynn Huỳnh (VNTB) – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng vừa bổ nhiệm ông Hoàng Trung