VNTB – Bà Aung San Suu Kyi, các tướng lĩnh và hy vọng về nền dân chủ của Myanmar sụp đổ như thế nào?

VNTB – Bà Aung San Suu Kyi, các tướng lĩnh và hy vọng về nền dân chủ của Myanmar sụp đổ như thế nào?

Anh Khoa dịch

 

(VNTB) – Một sự thay đổi chính trị nổi tiếng từ chế độ quân chủ  phụ thuộc vào một thỏa thuận chia sẻ quyền lực mong manh

 

 

Niharika Mandhana và Feliz Solomon

Ngày 05 tháng 2 năm 2021

K t khi bà Aung San Suu Kyi bt đu cuc đi phc v dân tc, các tướng lĩnh Myanmar đã làm mi cách đ loi b bà.

H đã qun thúc bà trong mt na ca ba thp k qua vì c gng chuyn Myanmar thành mt nn dân ch. Khi h đng ý ni lng mt phn s kìm kp sau 50 năm cm quyn ca quân đi, h đã to mt điu khon hiến pháp đc bit đ đm bo rng ngay c khi bà Suu Kyi giành chiến thng trong các cuc bu c ph thông, bà không bao gi có th tr thành tng thng.

Tun này, nhà hot đng ni tiếng tr thành nhà lãnh đo chính tr li b qun thúc ti gia th đô ca quc gia này. Tng tư lnh quân đi, hin là người nm quyn tuyt đi Myanmar sau khi lt đ chính ph ca bà, vn chưa cho biết khi nào hoc liu bà Suu Kyi s được t do.

Vic giam gi bà din ra sau cuc bu c vào tháng 11, kết thúc vi chiến thng áp đo cho đng ca bà, Liên đoàn Quc gia vì Dân ch (NLD). Kết qu đã gây sc cho các đi th, mt đng được quân đi hu thun. Các cuc thăm dò ni b đã d đoán mt kết qu tt hơn, mt quan chc đng này cho biết. Mt quan chc châu Á cho biết, người đng đu quân đi, Tướng Min Aung Hlaing, đã tin rng đng này s có được kết qu tt hơn so vi nhng gì đã din ra.

Các nhà nghiên cu quân đi cho biết khi các tướng lĩnh hướng ti dân ch hóa mt thp k trước, kỳ vng ca h là có th kim soát tình hình và vic bà Suu Kyi tiếp qun không nm trong kế hoch này. “H đã chp nhn s tn ti ca NLD, nhưng khi h gp rc ri tr li, đó là mt tín hiu rõ ràng rng NLD đang nm gi quyn lc,” theo mt người có kiến ​​thc v vn đ này.

Trong 5 năm qua, đng ca bà Suu Kyi thường xuyên lo lng sp có s tiếm quyn. Bà và và tướng Hlaing chia s quyn lc nhưng h hiếm khi gp nhau, đôi khi giao tiếp thông qua các ph tá, mt người có kiến ​​thc v tình hình thc tế cho biết. “H không tin tưởng nhau. C hai đu cm thy rng h được sinh ra đ lãnh đo,” người này nói.

S phn ca “Quý bà”, nhưy đôi khi được nhng người ng h gi, và các v tướng, t lâu đã xon vi nhau và vi quc gia ca h. S m ca dân ch ni tiếng ca Myanmar trong thp k qua da trên gi đnh là h có kh năng thc thi mt tha thun chia s quyn lc, trong đó bà Suu Kyi, nhà lãnh đo dân s trên thc tế, đã ch đo mt chính ph trong đó quân đi kim soát các cơ quan quan trng.

Tha thun này đã b sp đ hoàn toàn.

Các s kin trong tun này, mà mt s người ng h lo ngi có th là du chm hết cho s n lc chuyn đi dân ch ca bà Suu Kyi và ca Myanmar, lp li mt giai đon hn lon t nhng năm đu tiên ca bà trong cuc đi phng s dân tc. Tương t, vào năm 1990, đng mi thành lp ca bà Suu Kyi đã thng ln trong mt cuc bu c, ch đ quân đi bt chp kết qu bu c và tiếp tc cm quyn trong hai thp k na. Hi đó, các tướng lĩnh qun thúc bà ti gia trước cuc b phiếu — ln đu tiên trong mt s ln bà y b cô lp — trong khi ln này, h đi cho đến khi có kết qu.

Mi liên h gia bà Suu Kyi vi các lc lượng vũ trang đã có mt chng đường dài. Cha bà, Tướng Aung San, là mt trong nhng kiến ​​trúc sư hàng đu ca quân đi đc lp được thành lp vào năm 1941 đ lt đ thc dân Anh. Bà Suu Kyi, sinh năm 1945, bày t s yêu mến đi vi nhng người lính, cho biết bà được h chăm sóc khi còn nh.

Sau khi đt nước này, khi đó được gi là Miến Đin, giành được t do vào năm 1948, hình nh quân đi ca chính h đã thay đi khi h phi đi mt vi nhng người cng sn ni dy và các dân tc thiu s. Các nhà s hc và phân tích chính tr cho biết các tướng lĩnh Miến Đin có nim tin sâu sc rng h có nghĩa v gn như thiêng liêng là bo v Myanmar khi các cuc ni chiến và gi gìn nhng gì h coi là s toàn vn v chng tc và tôn giáo ca quc gia Pht giáo này. Năm 1962, h đã t chc mt cuc đo chính m ra na thế k thng tr ca quân đi.

Aaron Connelly, người Singapore, cho biết: “Đây là mt t chc mà ngay t khi bn đăng ký, bn đã được tuyên truyn rng quân đi là trung tâm ca xã hi và đó là th duy nht ngăn cn s tan rã ca quc gia. nhà nghiên cu ca Vin Nghiên cu Chiến lược Quc tế, mt t chc tư vn có tr s ti London.

Bên ngoài hàng ngũ ca nó, nhiu người nhìn nhn quân đi theo cách khác. Đt nước này là nơi din ra mt trong nhng cuc ni chiến kéo dài nht thế gii, được tiến hành gia quân đi và khong 20 nhóm vũ trang phi chính thc, hu hết đi din cho các dân tc thiu s chiến đu cho quyn t ch ln hơn. Trong nhiu thp k, quân đi đã b cáo buc khng b phiến quân và dân thường ti nhiu khu vc xung đt.

Trong khi quân đi xây dng s hin din rng khp trong đi sng chính tr và kinh tế ca Myanmar, bà Suu Kyi đang sng nước ngoài, nơi bà kết hôn vi mt người Anh và có hai con trai. Bà đã quay tr li Myanmar đ chăm sóc người m m yếu ca mình vào năm 1988 khi bà thy đt nước ca mình đang rơi vào tình trng khng hong chính tr. Mt lc lượng chính tr mi đã xut hin đ thách thc chế đ quân s, và các cuc đàn áp bo lc đã gây ra nhiu thin cm hơn đi vi phe ng h dân ch.

Bà Suu Kyi, mt người đĩnh đc và hùng hn có các nét ging cha bà, mt anh hùng dân tc, đã tham gia cùng h. Bài phát biu ca bà ti chùa Shwedagon Yangon vào tháng 8 năm đó đã khiến bà tr thành gương mt ca phong trào.

Trong bài phát biu này, bà đã nói đến cha mình, tm nhìn ca ông v mt tương lai dân ch và tình cm ca bà đi vi lc lượng chiến đu mà ông đã xây dng. Con đường chính tr ca bà có th được hiu là mt cuc đu tranh cá nhân sâu sc đ khôi phc li di sn ca cha bà.

Bà Suu Kyi, 43 tui, nói trong bài phát biu: “Tôi cm thy gn bó cht ch vi các lc lượng vũ trang. “Vì vy, tôi s không mun thy bt kỳ s chia r và đu tranh nào gia quân đi mà cha tôi đã gây dng và nhng người yêu thương cha tôi rt nhiu”.

Tháng sau, bà đã giúp thành lp Liên đoàn Quc gia vì Dân ch.

Vào tháng 7 năm 1989, bà Suu Kyi b qun thúc ln đu tiên vì b cáo buc vi phm lut an ninh quc gia. Bà vn b giam trong bit th ca mình Yangon cho đến năm 1995. bà b qun thúc ln th hai vào năm 2000 và b giam gi cho đến khi được th 18 tháng sau đó. Hàng trăm người ng h đã tp trung quanh cng nhà bà Yangon đ ăn mng s t do ca bà, nhưng tự do không kéo dài lâu.

Vào tháng 5 năm 2003, khi bà đang trên đường ti th trn Depayin, min trung Myanmar thì đoàn xe ca bà b mt đám đông bo lc tn công. Theo T chc Theo dõi Nhân quyn, ít nht 4 v sĩ đã thit mng trong v tn công này. Quân đi đã giam gi bà và không cho phép bà ri khi nhà trong by năm.

Nhng người bt gi bà thuc phe quân đi tiếp tc tr vì quc gia này bt chp các lnh trng pht làm tê lit do phương Tây áp đt vi lý do quân đi vi phm nhân quyn. Các tp đoàn thuc s hu ca quân đi có li ích trong các lĩnh vc t xây dng và khai thác đá quý đến sn xut, du lch và ngân hàng.

Nhiu thp k b cô lp khiến quc gia này điêu đng và quân đi tìm cách quay tr li vi cng đng thế gii đ gim bt các lnh trng pht và gim bt s ph thuc ca nước này vào Trung Quc. Các tướng lĩnh đã to ra mt h thng chính tr hn hp đ bo toàn quyn lc ca h.

Hiến pháp mi năm 2008 đã trao cho quân đi quyn kim soát ba b ca chính ph và mt phn tư s ghế trong quc hi – đ đ ph quyết bt kỳ thay đi hiến pháp nào. Điu này không h lý tưởng đi vi bà Suu Kyi, nhưng bà đã chp nhn s hé m cánh ca dân ch này, giành chiến thng trong cuc b phiếu t do và công bng đu tiên trong nhiu thp k vào năm 2015.

Đng ca bà đã to ra mt v trí cho bà, c vn nhà nước, giúp bà kim soát chính ph trên thc tế bt chp điu khon hiến pháp cm bà tr thành tng thng.

Khi nm quyn, bà Suu Kyi không phi là người theo ch nghĩa ci cách t do mà nhiu người mong đi bà. Phong cách lãnh đo ca bà đã được nhng người biết bà mô t là t trên xung. Các nhà hot đng hy vng chính ph ca bà s lt ngược các lut l thi thuc đa vn có th d b lm dng. Thay vào đó, lut được s dng đ truy t các nhà báo và nhng người khác.

Các doanh nghip phàn nàn v vic chm ra quyết đnh. Các cuc ni chiến ngày càng ti t. Ch nghĩa dân tc Pht giáo bo lc đang tri dy.

Năm 2017, quân đi đã tiến hành mt cuc tn công chết người nhm vào cng đng Hi giáo Rohingya, khiến hơn 740.000 người phi chy sang nước láng ging Bangladesh. Theo nhng người t nn và các nhóm nhân quyn, quân lính đã x súng điên cung, đt cháy toàn b các ngôi làng và hãm hiếp ph n. Thế gii chn đng trước các hành đng ca các tướng lĩnh cũng như s im lng ca bà Suu Kyi.

Biểu tượng b quân đi giam gi trong nhiu năm nay được xem, nước ngoài, như mt người bo v bo lc ca quân đội, t chi lên án hành vi tàn bo và thay vào đó ch trích các nhóm vn đng và nhng người ch trích quc tế v s phóng đi và can thip vào công vic ni b ca Miến Đin. Các c vn ca bà cho biết trong các cuc phng vn rng bà đang mt v trí tế nh và mt bước sai lm có th khiến quân đi có cơ hi chiếm li quyn lc.

Các nhà ngoi giao đã tho lun vn đ này vi bà nói rng bà Suu Kyi tin rng các cáo buc v bo lc quân s đã được phóng đi và s lan truyn ca đo Hi đang đe da Pht giáo.

Nếu hình nh ca bà Suu Kyi nước ngoài b hoen thì quê nhà, s ni tiếng ca bà đã tăng vt. Nhng người ng h t phn ln dân s theo đo Pht ca đt nước này đã coi bà là nn nhân ca nhng li ch trích thiên v ca phương Tây. S xut hin năm 2019 ca bà ti Tòa án Công lý Quc tế đ bo v Myanmar trước các cáo buc dit chng đã được phát sóng trên màn hình ln ngoài tri Yangon.

Khi đảng NLD ca bà Suu Kyi giành chiến thng vi t s áp đảo trong cuc bu c tháng 11, quân đi đã cáo buc gian ln. Các nhân viên bu c cho biết cuc b phiếu din ra công bng và bà Suu Kyi vn tiếp tc công vic như thường l.

Hóa ra điu đó là không tưởng.

Vào hôm th Hai, vài gi trước khi bà Suu Kyi đến quc hi đ bt đu nhim kỳ th hai ca đng bà, binh lính đã đt kích vào nhà bà. Các thành viên trong đng ca bà, các nhà hot đng và nhà báo nói rng h lo s s b bt, và nhiu người đang chun b tinh thn cho nhng gì h mong đi s là mt thi kỳ bt n và hn lon kéo dài.

Nguồn: The Wall Street Journal 


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)