VNTB – Ban Kinh tế Trung ương đã “tham mưu” được gì cho Bộ Chính trị?

VNTB – Ban Kinh tế Trung ương đã “tham mưu” được gì cho Bộ Chính trị?

Nguyễn Nam

(VNTB) – Vai trò của Ban Kinh tế Trung ương liệu có trùng lắp với các ban ngành khác trong bộ máy cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Sự kiện cho thôi mọi chức vụ của Trần Tuấn Anh, người đang đương nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cho thấy dường như vai trò trong bộ máy cai trị của Đảng chủ yếu là “chia ghế quyền lực”.

Theo quy định thì “Chức năng nhiệm vụ” của Ban Kinh tế Trung ương, là chủ trì, hoặc tham gia nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng đường lối, chủ trương, nghị quyết đại hội, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định về lĩnh vực kinh tế – xã hội của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách lớn về kinh tế – xã hội, phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất, về các vấn đề xã hội gắn với kinh tế theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tham gia ý kiến với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan về các đề án, dự án lớn thuộc lĩnh vực kinh tế – xã hội. Thẩm định các đề án về kinh tế – xã hội trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách về kinh tế – xã hội của Đảng đối với các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; chủ trì hoặc tham gia sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kinh tế – xã hội.

Giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư nắm tình hình, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, sắp xếp, đổi mới, tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước, hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững theo chương trình, kế hoạch và sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tham gia ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý thuộc khối kinh tế – xã hội theo phân công, phân cấp.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Nôm na người ta có thể rộng đường suy diễn về vai trò như một hệ thống cơ quan đoàn thể tương tự “Mặt trận Tổ quốc” nhưng lại được hưởng ngạch lương công chức. Đã vậy về cơ cấu ban bệ thì “phình” ra như một cơ quan cấp bộ. Theo đó, ở Điều 3, Quyết định số 166-QĐ/TW ngày 18-12-2018 của Bộ Chính trị, thì Ban Kinh tế Trung ương bao gồm các cấp chuyên trách: Văn phòng Ban. Vụ Tổ chức – Cán bộ. Vụ Kinh tế tổng hợp. Vụ Công nghiệp. Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Vụ Xã hội. Vụ Kinh tế vùng và địa phương. Vụ Kinh tế quốc tế và hội nhập. Trung tâm Thông tin, phân tích và dự báo kinh tế.

Quan sát một nội dung diễn ra trước thềm xuân Giáp Thìn, người ta dễ dàng thấy thực chất vai trò “nhai lại” về chủ thuyết kinh tế từ cơ quan tham mưu này. Theo đó mới đây tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam tổ chức buổi Tọa đàm khoa học với chủ đề “Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa qua 40 năm đổi mới ở Việt Nam”. Tọa đàm nhằm đóng góp ý kiến phục vụ tổng kết về một số vấn đề lý luận – thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Với đề mục đặt ra ở tọa đàm: Làm rõ sự sáng tạo và đột phá lý luận của Đảng về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 40 năm qua; làm rõ những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu về hình thức sở hữu, mối quan hệ giữa các khu vực kinh tế, vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước; làm rõ các thành tựu, hạn chế và nguyên nhân trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam… đã tựu trung cho thấy chỉ là các mỹ từ tôn vinh nhằm làm đẹp chế độ được nhân danh qua lăng kinh Ban Kinh tế Trung ương.


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)