VNTB – Ban Tuyên giáo trung ương: nhiều ban bệ để làm gì?

Hoài Nguyễn

(VNTB) – Trưởng ban Tuyên giáo trung ương, xét về quyền uy cấp hàm, tương đương với bộ trưởng. Hiện có 7 cấp phó trưởng ban, tức tương đương 7 thứ trưởng.

Chức năng Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, lý luận chính trị, lịch sử Đảng, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, thể dục, thể thao, dân số, gia đình, trẻ em; đồng thời, là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tuyên giáo Trung ương là: Nghiên cứu, tham mưu; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; Thẩm định; Tham gia, phối hợp trong công tác xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo; Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế; Thực hiện một số nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Xét về phần chức năng trong đảng chính trị, thì ban Tuyên giáo trung ương đơn thuần là ‘cơ quan tham mưu’, tức ‘quân sư – thầy dùi’ cho Bộ Chính trị về công tác xây dựng đảng.

Trong một bài viết đăng trên tạp chí Tuyên giáo hôm 18-7-2020, tác giả Nghiêm Đình Vỳ, cựu phó Trưởng ban Khoa giáo Trung ương, ‘khoe thành tích’ rằng:

“Đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo trung ương đã tham mưu phòng, chống dịch bệnh và kiến nghị Ban Bí thư ban hành Công văn số 79-CV/TW ngày 29/1/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra. Công tác tham mưu đã tập trung vào chỉ đạo các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương tiếp tục phối hợp triển khai thực thực hiện quyết liệt, đồng bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19” (*)

Với tuyên bố trên, cho thấy trong vài trường hợp đầu sôi lửa bỏng nào đó, khi cần báo công – cụ thể là việc phòng, chống dịch Covid, ban Tuyên giáo trung ương ra vẻ mình là bề trên của những người làm trong ngành y tế.

Bài viết của cựu phó Trưởng ban Khoa giáo trung ương, còn nhấn rõ về nhiệm vụ cao cả của cơ quan ‘chuyên đường lối’ này: “Bảo đảm tính tư tưởng chính trị trong tham mưu, khắc phục rõ nét một số vấn đề gây bức xúc dư luận xã hội trong lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường, an sinh xã hội. Dự báo sớm, tư vấn kịp thời, có chiều sâu về các khía cạnh chính trị trong xây dựng, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng”.

Thực tế thì sao?

Chỉ tính trong tháng 7 và tuần đầu tháng 8, người ta chưa thấy ban Tuyên giáo trung ương ‘dùi’ Bộ Chính trị điều gì về thực tế dịch bệnh đã tiềm ẩn ở bệnh viện đa khoa Đà Nẵng trễ lắm cũng từ đầu tháng 7? Ban Tuyên giáo trung ương cũng chọn giải pháp im lặng trước tranh luận ‘thi tốt nghiệp – xét tốt nghiệp’. Ban Tuyên giáo trung ương cũng chọn im lặng trước trách nhiệm ‘quân sư quạt mo’ ở việc bùng phát dịch Covid ở nhiều tỉnh, thành, và vai trò những đơn vị tuyên giáo cấp địa phương ra sao trong ‘quyết tâm chính trị’?.

Một tổ chức là ‘thầy dùi’ lại có đến 7 cấp phó, song chưa chứng tỏ trước bàn dân thiên hạ với việc họ xứng đáng nhận lương – bổng của cấp hàm tương đương thứ trưởng. Điều này cho thấy có lẽ cần ưu tiên cho áp dụng việc quản trị nhân sự hợp lý hơn, hiệu quả thiết thực hơn.

________________

Chú thích:

(*) http://www.tuyengiao.vn/khoa-giao/tu-hao-khoa-giao-dang-128949

***

Tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương:

1. Lãnh đạo Ban

Ban Tuyên giáo Trung ương có Trưởng ban và các phó Trưởng ban, trong đó có một số phó Trưởng ban kiêm nhiệm.

2. Cơ cấu tổ chức

a) Các vụ, đơn vị trực thuộc: Vụ Lý luận chính trị; Vụ Tuyên truyền; Vụ Báo chí – Xuất bản; Vụ Văn hoá – Văn nghệ; Vụ Khoa học và Công nghệ, Môi trường; Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề; Vụ Các vấn đề xã hội; Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế; Vụ Tổng hợp; Vụ Tổ chức – Cán bộ; Văn phòng; Viện Dư luận xã hội; Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo; Tạp chí Tuyên giáo; Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cơ quan thường trực tại Thành phố Hồ Chí Minh; Cơ quan thường trực tại thành phố Đà Nẵng

b) Các đơn vị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trực tiếp quản lý: Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương; Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (có Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật); Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại (có Trang thông tin Đối ngoại điện tử).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
error: