VNTB – Bệnh kiêu ngạo công sản*

Nguyễn Đức Hạo Nhiên   (VNTB) – Tính kiêu ngạo có lẽ có từ khi con người biết sống như một cộng đồng, nhưng tính kiêu ngạo cộng sản thì chỉ có khi đảng cộng sản ra đời.   Nó mang thuộc tính của bệnh kiêu ngạo, nhưng còn tệ hơn nữa, nó mang “tính cộng … Continue reading VNTB – Bệnh kiêu ngạo công sản*