VNTB – Cần tận dụng tình trạng thiếu lao động do COVID để đòi tăng lương và giảm giờ làm

VNTB – Cần tận dụng tình trạng thiếu lao động do COVID để đòi tăng lương và giảm giờ làm

Ngọc Vân

(VNTB) – Công nhân Việt Nam có khả năng đấu tranh cho quyền lợi của mình

 

Nhân dân lao đng là nhng người chu nhiu đau kh thit thòi nht trong cơn đi dch COVID va qua. H phi làm vic trong điu kin ba ti ch (1) và không được ưu tiên chng nga trong khi nhng người đy t ca h, được chích vc xin Hoa Kỳ, làm vic ti nhà, và đi chơi gôn. Sau đó, h b nht ti nhà mà không có thu nhp hay được tr cp. Dường như chưa thy nhân dân đ kh, mi đây, Quc Hi Vit Nam li bi thêm mt cú na, cho phép gii ch được phép bt buc công nhân làm vic ngoài gi đến 60 gi/tháng. Vì tình trng thiếu lao đng do COVID trong c nước, vì nhà nước ưu tiên phc v nhu cu ca gii ch và tiếp tay cho h bóc lt người lao đng, công nhân, và toàn th nhân dân lao đng Vit Nam hãy đình công đòi tăng lương, gim gi làm.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

Nhiu người cho rng đu tranh vi Nhà nước Vit Nam hin nay, như trng chi đá. Lp lun này không phi là không có lý, ch vì thc thi quyn t do ngôn lun, nhiu người đã phi chu nhng án tù trên 10 năm. Ba trong s nhng người tù này là thành viên ca Vit Nam Thi Báo, ông Phm Chí Dũng, ông Nguyn Tường Thy, và ông Lê Hu Minh Tun. Gn đây, nhiu người chu án tù không phi vì viết báo mà ch vì chia s nhng thông tin, quan đim không được Nhà Nước chp nhn trên Facebook cá nhân ca h.

Tuy vy, v mt năng lc, thc tế cũng cho thy công nhân Vit Nam có kh năng đu tranh cho quyn li ca mình. H đã t chc rt nhiu cuc đình công trong hàng chc năm nay và trong hu hết các cuc đình công, phn ln các yêu cu ca h đu được gii ch đáp ng. Có nhng cuc đình công đã buc Nhà nước phi nhượng b. C th là cuc đình công ca công nhân hãng Pouyen, phn đi Lut Bo Him Xã Hi vào năm 2015. Sau mt thi gian công nhân đình công, Quc Hi đã hy b lut bo him xã hi mà h mi thông qua.

Như vy, công nhân đã chng t h có kh năng đu tranh. Ti sao công nhân thc hin được điu này?

Nhà nước Vit Nam có hai mc tiêu chính, n đnh chính tr và phát trin kinh tế và hai mc tiêu này gn lin vi nhau. Có n đnh chính tr mi có th phát trin kinh tế. Có phát trin kinh tế mi có th n đnh chính tr. Nếu không n đnh chính tr, các nhà đu tư nước ngoài s rút đi, kinh tế s suy thoái. Tình trng suy thoái kinh tế, đến lượt nó, s làm cho nhân dân bt mãn hơn. Hàng ngày đã phi sng không có t do, nếu thiếu cơm ăn áo mc, h s càng bt mãn. Khi đa s dân chúng phn n, các phong trào qun chúng có th ni lên và kh năng cm quyn ca Đng Cng Sn b đe da. Vì vy, khi công nhân đình công vì quá kh, nhà cm quyn thường yêu cu gii ch nhượng b đ xoa du h.

Tình hình trong nước cũng rt thun li cho vic đu tranh. Có th nói, trong vài năm ti nhân dân lao đng khó có cơ hi nào tt hơn. Th nht, nhà cm quyn và gii ch đang phi đi din vi tình trng thiếu lao đng vì dch COVID. Biến chng Omicron có kh năng lây lan nhanh và rng khiến nhiu người b nhim. Và khi b nhim, h phi ngh làm đ cách ly.

Th hai, t l tiêm chng bng các vc xin ca M Vit Nam thp. Nhiu người được chng nga bng vc xin ca Trung Quc. Do đó, tình trng nhim COVID nng đến mc phi ngh làm hay bnh nng cũng cao. Như vy, tình trng thiếu lao đng Vit Nam đang din ra trm trng. Chính vì vy mà Quc Hi mi ra ngh quyết cho phép gii ch tăng s gi làm vic ngoài gi ti đa. Tóm li, đây là lúc mà Nhà nước và gii ch cn công nhân, và d nhượng b công nhân hơn lúc nào hết.

Tình hình quc tế cũng đang rt thun li cho vic đu tranh ca nhân dân lao đng. H thng cung cp hàng hóa ca thế gii đang gp nhiu vn đ trm trng. Trung Quc, quc gia xut khu nhiu hàng hóa nht trên thế gii đang chu nhiu cơn bùng phát dch COVID và phi phong ta nhiu thành ph, trong đó có Thượng Hi, nơi có hi cng vn chuyn ti 10% hàng hóa xut khu ca Trung Quc.

Chiến tranh Ukraine cũng làm gián đon h thng cung cp hàng hóa ca thế gii. Giá du m và nguyên liu tăng cao, gây khó khăn cho nhiu quc gia nhp khu du m, trong đó có Vit Nam. Chiến tranh ti quc gia này cũng gây khó khăn trong vic vn ti đường bin, qua Bin Đen.

Tình hình lm phát gia tăng Hoa Kỳ có th cũng s gây nhiu khó khăn cho Vit Nam. Ngân Hàng Trung Ương Hoa Kỳ mi tăng lãi sut và d kiến còn tiếp tc tăng nhiu ln trong năm 2022. Khi đó, áp lc lãi sut trong vic tr các khon n ca chính ph Vit Nam, ca các doanh nghip Vit Nam cũng tăng theo.

Có th vài tháng na, khi Trung Quc kim soát được đi dch, chiến tranh Ukraine kết thúc, Vit Nam nhp được nhiu vc xin ca Hoa Kỳ, cơ hi vàng này s không còn na.

Yêu cầu tăng lương, giảm giờ làm

Chúng ta mun có thu nhp đ sng, mun có đ thi gian ngh ngơi và lo cho bn thân, gia đình và con cái. Chúng ta không cn thay đi chế đ. Đng Cng Sn Vit Nam có th cm quyn, nếu h đáp ng được hai điu này cho chúng ta. Do đó, anh ch em công nhân ti các hãng xưởng hãy đòi nhng điu sau:

Lương đ cao đ làm 48 gi/tun là đ sng. Nếu có làm ngoài gi, là đ đ dành cho nhng lúc hon nn, đ mua nhà, đ cho con đi hc, v.v.

Mc tăng lương hàng năm phi bng hoc cao hơn mc lm phát. Anh ch em cũng biết, vt giá mi ngày mi leo thang và lương tăng không đ bù giá tăng. Do đó, mc tăng lương hàng năm phi bng hoc cao hơn mc tăng giá.


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)