VNTB – Khởi động… nhiệm kỳ mới của Đảng

VNTB – Khởi động… nhiệm kỳ mới của Đảng

Nguyễn Nam

 

(VNTB) – Chưa có gì mới mẻ trong lý thuyết về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

 

Còn chưa đến 12 tháng nữa, dự kiến tháng 1-2026, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục chịu trách nhiệm là Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Phiên họp đầu tiên cho công việc chuẩn bị Đại hội đã được tiến hành ngay hôm sau những ngày nghỉ lễ Tết Giáp Thìn. 23-2-2024.

Một số “định hướng” đã được Tổng bí thư đặt ra. Xin trích giới thiệu ở đây để rộng đường dư luận:

“1. Kiên định hệ quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc là: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Gắn kết nhuần nhuyễn giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn; giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn với định hướng chính sách.

(…) Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của các Hội nghị Trung ương 3, 4, 5, 6, 7, 8 với phương châm “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng”, “Dọc ngang thông suốt”, chúng ta đã quán triệt sâu sắc, cụ thể hoá, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả; tập trung vào 12 định hướng phát triển đất nước, 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm với quan điểm xuyên suốt là phát triển nhanh và bền vững đất nước, trong đó phát triển kinh tế – xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá, con người là nền tảng; bảo đảm quốc phòng – an ninh là trọng yếu thường xuyên.

3. Về cách làm: Văn kiện Đại hội, trong đó có Báo cáo chính trị của Đại hội XIV là sản phẩm của trí tuệ tập thể, là một công trình tập thể của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cho nên chúng ta phải phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và theo đó phải có sự tham gia đóng góp của các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân; tranh thủ sự tham gia đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo, của giới trí thức, các nhà nghiên cứu, quản lý.

Đặc biệt, phải chú trọng khai thác kết quả nghiên cứu khoa học ở trong nước và quốc tế, chắt lọc kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học lý luận chính trị đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045,… nhằm cung cấp một cách có hệ thống các luận cứ khoa học và thực tiễn, góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và trực tiếp phục vụ việc xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

(…) Trong quá trình thảo luận, bàn bạc, cần hết sức cầu thị, lắng nghe, tôn trọng ý kiến lẫn nhau, cùng tìm ra chân lý, tạo sự thống nhất cao, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó. Cần lưu ý Báo cáo chính trị phải là báo cáo trung tâm, phải đặt ở tầm quan điểm, đường lối, chủ trương lớn; báo cáo chiến lược phát triển kinh tế – xã hội là báo cáo chuyên đề, bảo đảm không trùng lặp; nhất quán về quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển đất nước giai đoạn 2026 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, góp phần tiếp tục bổ sung, phát triển nhận thức lý luận của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”.

…Như vậy với 3 đầu việc trên, cho thấy chưa có gì mới mẻ trong lý thuyết về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; vẫn nguyên vẹn đó những mỹ từ của cái gọi là “cùng tìm ra chân lý, tạo sự thống nhất cao, nhất là những vấn đề mới”.

Cho tới thời điểm hiện tại thì bối cảnh chung của nền kinh tế xã hội năm 2024 của Việt Nam tiếp tục đối mặt với vô vàn khó khăn; trong đó có vấn đề địa chính trị.


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
 • comment-avatar
  Nguyễn Tuấn Anh 2 months

  “Chưa có gì mới mẻ trong lý thuyết về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”

  i can dream, cant i?

  Dân Việt hiện giờ có trí nhớ của con cá vàng . Vì nếu so với thời trước ĐM … well, có cán bộ báo Quân Đội đã la hoảng, cần có 1 cách hiểu mới về chủ nghĩa xã hội

  Chỉ nói thế này, Việt Nam hoàn toàn không làm được gì hết nếu không dựa hẳn vào 2 khối tư di lớn của riêng mình là Phan Chu Trinh & Hồ Chí Minh .