VNTB – Manh nha chủ nghĩa xét lại?!

VNTB – Manh nha chủ nghĩa xét lại?!

Hồng Dân

 

(VNTB) – Trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị Văn hóa toàn quốc sáng 24-11, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định vai trò lớn của văn hóa: ‘Văn hóa còn là dân tộc còn’.

 

Tin tức cho biết, sáng 24-11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, mang tên “Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Theo giải thích của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, sở dĩ có Hội nghị Văn hóa toàn quốc vào ngày 24-11-2021, vì 3 lý do: (1) Vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa: Văn hóa là hồn cốt của Dân tộc, nói lên bản sắc của Dân tộc. Văn hóa còn thì Dân tộc còn,…;

(2) 75 năm nay từ ngày 24-11-1946, hôm nay mới lại có Hội nghị toàn quốc về văn hóa với quy mô lớn thế này;

(3) Họp sau Đại hội Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, Khối Nội chính; và sắp tới sẽ còn có Hội nghị về đối ngoại và về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần tôi vẫn nói: “Tiền hô hậu ủng”, “Nhất hô bá ứng”, “Trên dưới đồng lòng” và “Dọc ngang thông suốt”.

Nói sâu sắc, ngắn gọn như Bác Hồ là: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”! Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với nội dung cốt lõi là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội; kế thừa những truyền thống văn hóa tốt đẹp của Dân tộc đồng thời tiếp thu có chọn lọc những thành tựu, tinh hoa văn hóa của thế giới, phấn đấu xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người, với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực, lối sống và thẩm mỹ ngày càng cao”.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có đoạn phát biểu như trên.

Vấn đề đặt ra là dường như người đứng đầu Đảng đang manh nha chủ nghĩa xét lại, vì lâu nay đã có con người mới xã hội chủ nghĩa, thì tất yếu cũng đã có nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, và nền văn hóa này chí ít cũng đã “soi đường cho quốc dân đi” suốt 75 năm qua.

“Xét lại” cũng đúng, vì người ta chỉ phải nhờ đến ánh sáng “soi đường” khi đó là nơi tăm tối, giờ dưới ánh sáng của nghị quyết Đảng, dưới sự lãnh đạo anh minh suốt 3 nhiệm kỳ liền của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giúp – như lời nhìn nhận của cá nhân ông Tổng bí thư, rằng “chúng ta chưa bao giờ có tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như hiện nay”.

Nếu không “xét lại” thì lẽ nào chúng ta tuy có ngoài 5 triệu đảng viên, nhưng số đảng viên thực sự là những con người mới xã hội chủ nghĩa là chưa đủ mạnh, chưa đủ đông để xây dựng tương ứng về nền văn hóa xã hội chủ nghĩa?

Nói có sách, mách có chứng, kẻo lại bị quy chụp “tự diễn biến”.

Chiều ngày 1-11-2021, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo chuyên đề “Thực trạng và giải pháp phát triển đảng viên là đoàn viên, thanh niên trong tình hình mới” theo hình thức trực tuyến.

Theo dự thảo báo cáo, trong giai đoạn 2010 – 2020 và 9 tháng đầu năm 2021, tổng số đoàn viên ưu tú do tổ chức đoàn giới thiệu cho đảng là 2.868.498. Theo phân bổ chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2012 – 2017 số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp so với chỉ tiêu đề ra đạt 99,16%; nhiệm kỳ 2017 – 2022, tính đến thời điểm hiện tại đạt tỉ lệ 87,39%.

Số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng, theo số liệu thống kê của 67/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, toàn Đoàn có gần 1,6 triệu đảng viên là đoàn viên đang sinh hoạt tại các chi đoàn, chiếm 25,39% tổng số đoàn viên cả nước và chiếm 30,76% tổng số đảng viên cả nước.

Từ năm 2020 đến 9 tháng đầu năm 2021 tỉ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng so với số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp có xu hướng giảm. Cụ thể, giai đoạn 2010 – 2019, tăng từ 57% – 66%, nhưng năm 2020 giảm xuống còn 53,8% và đến 9 tháng đầu năm 2021 đạt tỉ lệ chỉ 49,14%.

Những người trẻ xem ra đang ‘hờ hững’ với Đảng, lẽ nào đó cũng có phần vì văn hóa xã hội chủ nghĩa vẫn tiếp tục dọ dẫm, thay vì phải là “soi đường”?

Với nhìn nhận sơ lược kể trên cho thấy nếu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý mượn đường văn hóa để “xét lại”, đó cũng là điều bình thường, vì ngay cả hùng mạnh như Liên Xô và khối Đông Âu xã hội chủ nghĩa còn sụp đổ nữa kia mà…


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    Nguyễn Tuấn Anh 3 years

    “Manh Nha”, you Phúc Kđinh xítting me rite? “Đổi Mới” là phong trào xét lại lớn nhất & quy mô nhất nước rồi, anything else is just tiền lẻ thui .