VNTB – Mất cân bằng trong kinh tế toàn cầu: thương chiến Mỹ-Trung (Bài 29)

VNTB – Mất cân bằng trong kinh tế toàn cầu: thương chiến Mỹ-Trung (Bài 29)

Overview

Đoàn Hưng Quốc

 

(VNTB) – Độc vật Vũ Hán làm chênh lệch bàn cờ thương chiến Mỹ-Trung.

 

OECD d đoán đến cui năm 2021 GDP Trung Quc tăng trưng 10% trong khi GDP Hoa K ch tr li bng năm 2019 [1], trong lúc Âu Châu và Nht Bn mt thêm nhiu năm nữa mi phc hi. Như vy nếu thương chiến tái khi đng hip 2 thì Trung Quc va thế mnh hơn trưc li càng d dàng chia r các nưc Tây Phương.  

C th hai công ty Boeing (M) và Airbus (Âu Châu) đu đang khn đn, nếu Airbus có cơ hi chiếm th phn ca đi th Boeing Trung Quc s khó mà t chi trong lúc chính quyn b áp lc ca hàng ngàn nhân viên Airbus biu tình s mt vic Âu Châu.

Hoa Ks phi lo gii quyết 12.6 triu ngưi tht nghip và hàng trăm ngàn ca hàng tư nhân b đóng ca hơn là m màn mt cuc thương chiến mi. Khi kinh tế suy sp thì các va chm v thương mi s gia tăng, mt chính tr gia như Biden s chú trng v hoà gii trong lúc Trump ngưc li khích đng tâm lý bài Trung đ to hu thuẫn chính tr.

Xut cng t Trung Quc tăng vt trong quý 3 nh bán dng c y tế và đin toán đ làm vic nhà. Mt khi các nưc đang m mang tr li phc hi, cn đu tư và mua hàng hóa giá r thì không đâu bng t Hoa Lc. Mt thí d là Hoa Vi – nếu không b cn tr bi lnh phong ta ca Trump – s có ưu thế ti các nưc đang phát triển đu tư 5G so vi Ericsson và Nokia.

Tng s n M và Tàu trưc đây gn ngang nhau mc trên 240% trên GDP nay tăng vt M do các gói kích cu to ln hơn rt nhiu so vi Trung Quc.

Chênh lch thương mi M-Trung là 26.4 t USD do mua dng c y khoa và máy đin toán đ vic ti nhà, trong khi Tàu t đu năm ch nhp cng 33.1 t USD t M, tc là thp hơn rt nhiu so vi ch tiêu 142.7 t USD cn phi đt vào năm 2021 đ đáp ng tha thun đt I ngưng chiến M-Trung.  

Đi tp đoàn tài chánh Ant Group ca Trung Quc đang chun b mt IPO k lc tr giá 34 t USD (ln nht trong lch s) hai sàn chng khoán Hng Kông và Thưng Hi [2]. Đây là tín hiu ca Bc Kinh cho thy các công ty Tàu có th gây vn mà không cn niêm yết M; ngưc li nhng tp đoàn tài chánh Âu-M s phi chy sang th trưng Trung Quc đ mua c phiếu Ant Group vi hy vng đu tư nhy vt. 

Ngưi viết d đoán Hng Kông trong vòng 5 năm s tiếp tc hp dn các tp đoàn tài chánh Tây Phương cho dù M có hăm da s phong ta đng đô-la. Lý do nơi Bc Kinh s biến Hng Kông thành thí đim đ chng minh tính ưu vit ca mô hình Trung Quc là n đnh chính tr đ phát trin kinh tế. Hin Hoa Kcó bưc thoái lui đu tiên bng cách trn an nhng ngân hàng quc tế s không b ht hẫng nếu quyết đnh phong ta có xảy ra [3] Cho nên đô-la Hông Kông tiếp tc n đnh t sau ngày b thôn tính.

Tr li Ant Group (trưc đây thuc Alibaba) là mt đi tp đoàn tài chánh đin toán (FinTech) s hữu sn phm Alipay vn cung cp dch v cho 730 triu dân Tàu t đi ch, đi nhà hàng, vay và gi tin, mua bo him cho đến tiu thương mưn vn đu tư. Alipay cùng đi th cnh tranh là WeChat (ca đi tp đoàn Tencent) là hai sàn tài chánh đin toán khng l nên thu thp đy đ mi d kin ca cá nhân và doanh nghip. Dù biết rng đi tư ca ngưi tiêu dùng s b xâm phm nhưng đi tp đoàn tài chánh Vanguard ca Hoa K vn cộng tác vi Ant Group đ mang đến cho 900 triu dân Tàu nhiu dch v đu tư mi [4]. 

Dù Ant Group không cn có mt trên th trưng chng khoán M nhưng các qu đu tư khng l ca Hoa K và Tây Phương vn thèm mun đu tư vào Ant Group qua hai sàn Hng Kông và Thưng Hi do tim năng tăng trưng nhy vt ca nhóm này. Nhng qu đu tư Âu-M thu nhiu li nhun mi càng thu hút tin hưu trí và tiết kim ca dân chúng Tây Phương.

Mt thế kt mà Trung Quc phi tháo g là quyết đnh ca Hoa Kphong ta tp đoàn Hoa Vi v linh kin và chip đin t. Hoa Vi là trng đim trong sách lưc 5G và Made In China 2025 ca h Tp. Trung Quc đang tìm mi cách đ ngng l thuc vào M trong các ngành công ngh tiên tiến. Nay Âu-M-Nht đu cnh giác không đ b ăn cp hay ép trao đi công ngh thì Bc Kinh phi mua thi gian bng cách nhử mi các công ty Tây Phương. T như doanh thu ca công ty đin t Qualcomm và Apple là 40% và 25% t Trung Quc thì Bc Kinh s điu đình đ các công ty Hoa Káp lc chính ph M ngưng lnh phong ta đi vi Hoa Vi.

Kinh tế mi là ni lc trong trn tranh hùng M-Trung so vi quân s ch là ngoi công. Biden t hào ông làm vic vi Tp Cn Bình trong thi gian lâu dài nht tc là Biden b h Tp la t năm 2008. Các Tng Thng t Clinton, Bush cho đến Obama lúc tranh c đu lên án Trung Quc nhưng sau khi nhm chc li hòa hoãn vi Bc Kinh. 

Trong hoàn cnh kinh tế M còn rt bp bênh thì dù tâm lý chng Trung Quc sôi đng trong chính gii M nhưng Trump hay Biden có thng c cũng s vt vã vì s ngưi tht nghip và doanh nghip phá sn cao ngt ngưng – nhưng cn nht là không ngoan đng b la gt. Bài toán Hoa Vi có th sm gii quyết sau khi Tân Tng Thng nhm chc s cho thy ông mi này đòi đưc Bc Kinh nhưng b bao nhiêu. 

  

***

 

[1] Winners and Losers. The Economist 10/10/2020

 

[2] China’s economic recovery gains even more momentum. CNN 10/19/2020

 

[2] Ant Group Set to Raise $34 Billion in World’s Biggest I.P.O. NYTimes 10/26/2020

 

[3] Global Banks in Hong Kong Breathe Easier Over U.S. Sanctions – WSJ 10/27/2020

 

[4] Ant, Vanguard Target 900 Million Users With Robo Adviser. Bloomberg 04/01/2020

 

Categories: Kinh tế, Tin mới, VNTB

Write a Comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.