VNTB – Michael Phương Nguyễn: yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do cho tất cả Tù Nhân Lương Tâm,

VNTB – Michael Phương Nguyễn: yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do cho tất cả Tù Nhân Lương Tâm,

Bài phát biểu của ông Michael Phương Nguyễn nhân dịp Kỷ Niệm thứ 29 của Ngày Nhân Quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Kính gửi đến tất cả Gia Đình, Thân Bằng Quyến Thuộc và Bằng Hữu của Các Tù Nhân Lương Tâm.

 

 

Kính chào Quý Bà và Quý Ông,

– Tất cả các thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ và nhân viên

– Các nhà hoạt động Nhân Quyền và Thành viên của Tổ chức Ngày Nhân Quyền Việt Nam

Tôi rất vinh dự được tham gia sự kiện này, cũng rất khiêm tốn để chia sẻ kinh nghiệm của tôi. Tôi hiểu sâu sắc, giá trị của những quyền cơ bản của Con Người khi bị buộc phải ở trong phòng giam suốt 27 tháng rưỡi, cách ly hoàn toàn với gia đình.

Tại Việt Nam, chế độ cộng sản coi công dân của họ là VẬT THỂ chứ không phải CON NGƯỜI. Công dân của họ KHÔNG CÓ QUYỀN suy nghĩ hay nói chuyện tự do. Mọi điều mọi người làm hoặc nói đều có thể khiến họ bị bắt. Không ai có thể sống một cuộc sống bình thường ở Việt Nam, như chúng ta có thể thực hiện ở đây tại Hoa Kỳ.

Là một Công dân Hoa Kỳ và từng là tù nhân trong nhà nước cộng sản, tôi đã sống với thực tế mà những lời của tôi hôm nay không thể chuyển tải hết đến Quý vị. Trong khi ở trong tù, mỗi giây phút là một giây phút CHẾT trong thầm lặng, vì không đủ thức ăn, nước uống, sự đối xử khủng khiếp và sự sách nhiễu tinh thần. Nhà cầm quyền Việt Nam đã phá vỡ gần như tất cả các thỏa thuận với Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc.

Hôm nay, tôi muốn nhân cơ hội này để lên tiếng cho TẤT CẢ các Tù Nhân Lương Tâm. Để yêu cầu mọi người ở đây tự xem xét NHÂN TÍNH của chính mình, để nhận thức được rằng có một thế giới khác với sự tồn tại của con người đó là “địa ngục trần gian”. Có những người (cha & mẹ, con cái họ) rất cần tiếng nói và cần sự giúp đỡ của tất cả chúng ta.

Giờ đây, tôi yêu cầu quý vị, với quyền hạn của mình là Đại diện cho người dân Hoa Kỳ, hãy làm cho mọi việc xảy ra, yêu cầu Nhà cầm quyền Việt Nam PHẢI trả tự do cho TẤT CẢ Tù Nhân Lương Tâm, KHÔNG CHỈ ĐỂ ĐƯỢC TỰ DO MÀ CÒN CÓ NHÂN QUYỀN . Để Chính phủ Hoa Kỳ cân nhắc những điều này trước khi họ đặt ra bất kỳ mối quan hệ chiến lược nào với những tệ nạn của một nhà nước độc tài ở Việt Nam.

Tôi cũng muốn dành khoảnh khắc này cho 2 người bạn của tôi, những người đã bị bỏ tù vì họ đã đi cùng tôi khi tôi bị bắt, và họ vẫn đang ở trong tù cho đến ngày hôm nay (hơn 4 năm rồi); đó là HUỲNH ĐỨC THANH BÌNH và TRẦN LONG PHI.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi muốn nhận ra tất cả các THIÊN THẦN của mình, chẳng hạn như:

Những người đã lên tiếng vì TỰ DO của tôi, và những người tích cực vượt qua tất cả các trở ngại để đưa tôi ra khỏi ngục tối tù đày.

– Thượng Nghị Sĩ Patrick Leahy và Nhân Viên Tim Rieser

– Cựu Dân biểu Mimi Walters,

– Cựu Nghị sĩ Ed Royce,

– Cựu Nghị sĩ Ted Yoho,

– Cựu Dân biểu Alan Lowenthal,

– Dân biểu Zoe Lofgren,

– Dân biểu Brad Sherman,

– Dân biểu Al Green,

– Dân biểu Lou Correa,

– Đặc biệt là Dân biểu Katie Porter, người đã chiến đấu hết mình vì tự do của tôi.

–  Và tất cả các dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ đã ký thỉnh nguyện thư yêu cầu Nhà nước Việt Nam trả tự do cho tôi.

Tất cả chúng ta đều tin tưởng vào Thượng Đế, vào những điều được đề cập sâu thẳm trong tâm hồn tôi rằng Quý vị là những THIÊN THẦN THỰC SỰ của tôi và tôi tin rằng tất cả Quý vị sẽ tạo ra sự khác biệt để người dân Việt Nam được sống như CON NGƯỜI trong tương lai, như chúng ta đang sống hôm nay.

(*) Ghi chú: Ngày Nhân Quyền Việt Nam là Nghị Quyết của Quốc Hội Hoa Kỳ từ năm 1994) 

*****

 

Good afternoon to Ladies and Gentlemen,

– All Members of the United States Congress and their staff

– Activists and Members of the VNHR Day Organization

I am very honored to be part of this event, also very humbled to share my experience.  I understand deeply, the value of basic human rights while forced to stay in a prison cell for 27 and a half months, completely isolated from my family.

In Vietnam, the communist regime treats their citizens as SUBJECTS, not HUMAN BEINGS.  Their citizens have NO RIGHTS to think or talk freely.  Everything people do or say can make them subject to be arrested.  There is no way that anyone can live a normal life in Vietnam, as we can do here in United States of America.

As a U.S. Citizen and former prisoner under the communist government, I lived the reality that that my words today cannot fully convey to you. While in prison, every moment is a moment of the silence of DEATH, because of insufficient of food, water, the terrible treatment and mental harassment.  The Vietnam government has broken virtually all the agreements with United States and United Nations.

Today, I would like to take this opportunity to raise my voice for ALL PRISONERS OF CONSCIENCE. To ask everyone here to consider our own HUMANITY, to be aware there is another world of human existence that is “hell on earth”.  There are people (fathers & mothers, people’s children) who desperately need our voices and need our help.

Now, I am asking you, with your powers as Representatives of the people of the United States, to make things happen, to demand that the Vietnam government MUST release ALL PRISONERS OF CONSCIENCE NOT ONLY TO BE FREE BUT ALSO TO HAVE THE RIGHTS TO BE HUMAN.  For the U.S. Government to consider these things before they raise any strategic relations with the evils of a dictatorship government in Vietnam.

I also want to dedicate this moment to my 2 colleges, who were imprisoned because they traveled with me when I was captured, and they are still in prison today (almost 4 years now); they are HUYNH DUC THANH BINH and TRAN LONG PHI.

The last but not least, I liked to recognize all my ANGELS such as:

Those had raised their voice for my FREEDOM, and those whom actively breakthrough all barricades to bring me out of dungeon of prison cell.

– Senator Patrick Leahy and Staff Tim Rieser

– Former Congresswoman Mimi Walters,

– Former Congressman Ed Royce,

– Former Congressman Ted Yoho,

– Former Congressman Alan Lowenthal,

– Congresswoman Zoe Lofgren,

– Congressman Brad Sherman,

– Congressman Al Green,

– Congressman Lou Correa,

– Especially Congresswoman Katie Porter, who fought like hell for my freedom.

– And all those U.S. Congress members who signed petitions demanding the Vietnam government to release me.

– Ms. Ngọc Nguyễn (former staff of Rep. Alan Lowenthal, now currently Chief staff of Rep. Lou Correa)

– Mr. Phong Ly (former staff of Rep. Alan Lowenthal)

– Ms. Brieana Marticorena (former staff of Kaite Porter, now currently Subcommittee Director, Committee on Homeland Security – U.S. House of Representatives)

In God we all trust, in those mentioned are deep in my soul that you are my REAL ANGELS and I believed all of you will make a difference for the people in Vietnam to live as HUMAN BEINGS in the future, as we live today.

Bravo to those whom have recognized today May 11 as Vietnam Human Rights Day.

Thank you.

Michael PhuongMinh Nguyen

Former Communist’s prisoner


 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (1)
  • comment-avatar
    T Vy 1 week

    Cám ơn ông Michael Phương Nguyễn đã lên tiếng. quốc gia bất hạnh này, về bản chất, hiện nay chẳng khác gì cái trại súc vật bị cai trị bằng bạo lực, chính ông cũng trải nghiệm thực tế thảm thiết đó rồi. một chính phủ tự cướp lấy quyền hành bằng bạo lực chứ không fải do dân bầu ra thì luôn hành xử theo ý mình, bất chấp đạo lý. Họ sẽ dùng tù nhân chính trị để đổi chác các lợi ích nào đó chứ không thả họ miễn phí đâu

  • Việt Nam Thời Báo