VNTB – TS Nguyễn Đình Thắng: Cần giới trẻ để tạo phong trào toàn cầu cho tự do tôn giáo.

Quang Nguyên (VNTB) – Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng:  Người trẻ Việt Nam ở mọi nơi hãy hội nhập vào trào lưu thế giới và tham gia các chiến dịch quốc tế để nắm bắt và khai thác các cơ hội thay đổi Việt Nam.   Phỏng vấn Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng về Hội … Continue reading VNTB – TS Nguyễn Đình Thắng: Cần giới trẻ để tạo phong trào toàn cầu cho tự do tôn giáo.