Tag "đại hội đảng lần 5"

Back to homepage
VNTB

VNTB – Kiến nghị ông Chu Vĩnh Xương gởi Đại Hội Đảng lần thứ 5

KIẾN NGHỊ DÂNG ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ 5 MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG   ĐƯỜNG LỐI LÀ GÌ, THẾ NÀO GỌI LÀ ĐƯỜNG