Tag: room tín dụng

VNTB – Ngân hàng vẫn đầy tiền

- 23.05.2023 5:31

Hàn Lam   (VNTB) - "Không có chuyện" hết room tín dụng   Ngân hàng Nhà nước khẳng định không có chuyện này. ‘Room tín ... Đọc thêm

Việt Nam Thời Báo