Tag: Vũ Trọng Kim

VNTB – Dân biểu Vũ Trọng Kim có… ‘phản động’ không?

- 08.06.2024 5:57

Nguyễn Huyền   (VNTB) - Dân biểu Vũ Trọng Kim nói rằng đây sẽ là bước đi, tiến thêm bước đi dân chủ…   Ý ... Đọc thêm