Tag: Hội Đoàn Dân Sự

VNTB – Cần tôn trọng tính độc lập của hội đoàn dân sự

- 07.09.2023 2:12

Hà Nguyên (VNTB) -  Chỉ riêng yêu cầu về ‘chủ quản’ thôi cũng đã khiến việc hội đoàn dân sự đã mất đi tính độc ... Đọc thêm

VNTB – Nên thành lập hội đoàn dân sự các cựu quan chức

- 27.01.2023 12:48

Định Tường   (VNTB) - Tại sao Đảng không  ‘vận động’ lập một hội đoàn dân sự ‘cựu đày tớ nhân dân’   Đảng từng ... Đọc thêm

VNTB – Phép thử nhân sự cho nhiệm kỳ mới của tổ chức chính trị, và của… hội đoàn dân sự

- 20.03.2020 1:36

Nguyễn Nam   (VNTB) - “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII” là ... Đọc thêm