VNTB- Các nhà báo độc lập ở Việt Nam: Cuộc chiến chống lại các nhà phản biện vẫn tiếp tục

VNTB- Các nhà báo độc lập ở Việt Nam: Cuộc chiến chống lại các nhà phản biện vẫn tiếp tục

Anh Khoa dịch 

 

(VNTB) – Các nhà báo độc lập ở Việt Nam đang bị bao vây, và chẳng có lý do gì để lạc quan.

 

Tác giả: Stewart Rees

 

Vào ngày 24 tháng 4, cô Trn Th Tuyết Diu là nhà báo mi nht b b tù vì dám ch trích đng cng sn cm quyn ca Vit Nam. Cô Diu b tuyên án 8 năm tù vì ch trích Đng và ng h dân ch trên mng xã hi. Theo T chc phóng viên không biên gii (RSF), Vit Nam là mt trong nhng môi trường đàn áp nht thế gii đi vi các nhà báo, ch có năm quc gia b đim kém hơn trong báo cáo thường niên mi nht ca t chc này. Đây là nhng thi đim khó khăn đi vi các nhà báo đc lp Vit Nam, và không có mấy lý do đ lc quan.

Năm 2020 chng kiến ​​mt lot các v bt gi ni tiếng khi sáu nhà báo đc lp b bt. Vào tháng 10 năm 2020, nhà cm quyn đã bt gi nhà vn đng nhân quyn và dân ch Phm Đoan Trang. Cô Trang, người nhn Gii T do Báo chí v Tác đng ca RSF năm 2019, đã b bt vào ngày Đi thoi Nhân quyn Vit Nam-Hoa Kỳ thường niên ln th 24, trong mt hành đng th hin rõ ràng s khinh thường nhân quyn ca Đng Cng sn Vit Nam (ĐCSVN). Cô b buc ti xut bn các tài liu “tuyên truyn” chng li nhà nước, mt thut ng được đnh nghĩa lng lo thường được s dng đ khóa ming nhng người ch trích chế đ.

Ba tháng sau, vào tháng Giêng năm nay, ba thành viên ca Hi Nhà báo Đc lp Vit Nam, Phm Chí Dũng, Nguyn Tường Thy và Lê Hu Minh Tun, b tuyên án tù dài hn vì viết nhng bài báo mà chính quyn cho là không chp nhn được. Ông Thy và ông Tun mi người 11 năm, còn ông Dũng 15 năm. B ba b kết ti phát tán “thông tin xuyên tc”, trong mt ví d khác v vic các nhà chc trách s dng phm vi rng ca các lut được xác đnh không rõ ràng đ ngăn chn bt đng chính kiến.

Các v bt gi nhà báo tiếp tc din ra vào năm 2021, vi v bt gi ông Lê Trng Hùng và ông Trn Quc Khánh vào tháng Ba. Không phi ngu nhiên mà hai người ch trích chế đ này đã b bt sau khi lên kế hoch tranh c vi tư cách là ng c viên đc lp trong Quc hi Vit Nam, cơ quan lp pháp phn ln phc v cho vic ký các quyết đnh đã được đưa ra trong B Chính try ban Trung ương Đng.

Các v bt gi là mt phn ca tình trng t do ngôn lun đang xu đi Vit Nam, vi mng xã hi và các ni dung trc tuyến đang b các nhà kim duyt trc tuyến giám sát ngày càng nhiu. Vào tháng 1 năm 2019, chính ph đã thông qua lut an ninh mng yêu cu các công ty công ngh phi giao np d liu người dùng và thc thi kim duyt. Vào tháng 4 năm 2020, Facebook đã đng ý tăng cường kim duyt nhng ni dung quan trng sau khi chính ph tắt các máy ch ca công ty và hn chế lưu lượng truy cp vào trang web ca h. Vit Nam có th đang tìm cách to ra phiên bn Bc Tường La Vĩ Đi (Great Firewall) ca Trung Quc, nơi ni dung được giám sát k lưỡng và vic ch trích chế đ gn như là không th. Mc dù Vit Nam hin không đ mnh đ làm điu này, nhưng cách tiếp cn mà Vit Nam đã thc hin cho đến nay cho thy rng v lâu dài, nếu có th làm được thì h s làm.

Mng xã hi Vit Nam cc kỳ ph biến, vi Facebook có khong 66 triu người dùng, chiếm khong 2/3 tng dân s. Truyn thông xã hi có th là mt din đàn đ tranh lun, phn bin chính tr và trao đi t do các ý tưởng chính tr, tt c các khái nim không phù hp vi ĐCSVN. Theo báo cáo Nhân quyn hàng năm ca D án 88, 10 nhà bình lun trc tuyến đã b bt vào năm 2020. Nhng nhà bình lun này không có liên kết vi các nhóm xã hi dân s và ch b b tù vì nhng gì h đăng trc tuyến.

Cuc đàn áp các blogger và người livestream cũng tiếp tc kéo dài đến năm 2021. Vào ngày 23 tháng 4, blogger Lê Th Bình b kết án hai năm tù vì đăng và phát trc tuyến nhng li ch trích ĐCSVN trên Facebook, và ng h dân ch đa đng. Vào tháng 12 năm 2020, cu nhà báo Trương Châu Hu Danh b bt vì vn đng chng tham nhũng trong chính ph, thu hút khong 168.000 người theo dõi trên trang Facebook Báo Sch, trang này đã b đóng ca sau khi ông b bt. Ngày 20 tháng 4, thêm ba thành viên ca nhóm Báo Sch cũng b bt. C bà Bình và các thành viên ca nhóm Báo Sch đu b buc ti “lm dng các quyn t do dân ch”, mt công c ưa thích khác ca nhà cm quyn đ bt ming nhng người ch trích.

Chính ph mun phương tin truyn thông xã hi tr thành mt din đàn h tr cho các hot đng tuyên truyn chính thc ca Đng. Vì vy, h đã tuyn dng mt đi quân dư luận viên đ qung bá chính sách ca Đng, quy ri nhng người ch trích và giám sát ni dung bt đng chính kiến. Mt chiến thut được ưa chung là báo cáo hàng lot ni dung quan trng đ b Facebook xóa vì vi phm nguyên tc cng đng. Vào tháng 11 năm 2020, Reuters đưa tin rng Vit Nam đã đe da đóng ca Facebook, bt chp mc đ kim duyt gia tăng mà Facebook đã thay mt chính ph Vit Nam thc thi k t tha thun vào tháng Tư. ĐCSVN biết rng Facebook khó có th rút khi mt th trường béo b như vy và chc chn s áp dng các bin pháp hn chế hơn na trong tương lai.

Đây là thi đim đáng lo ngi. Khi các nhà báo hàng đu b bt và mng xã hi ngày càng b hn chế, tht khó đ tiếp tc lc quan v tương lai ca nn báo chí đc lp Vit Nam. Quyn t do báo chí là điu cn thiết đ buc các chính tr gia phi gii trình và đi din cho li ích ca các công dân bình thường. Các nhà hot đng và nhà báo đã s dng phương tin truyn thông xã hi đ t chc phn đi các lut không hp lòng dân, chng tham nhũng và phn đi vic hy hoi môi trường. Mc dù vic tước b quyn lc này ca công dân có th phc v li ích ca ĐCSVN, nhưng chính nhng người dân Vit Nam bình thường s phi gánh chu hu qu. Nguyn Phú Trng, người theo đường li cng rn, nhận chức Tổng bí thư ĐCSVN nhiệm kỳ thứ 3 ti Đi hi Đng ln th 13 vào tháng Hai năm nay, cho thy rng tình trng kim duyt nghiêm ngt và nhng bn án nng n s còn kéo dài. Đó là tin xu đi vi các nhà báo và tin xu đi vi Vit Nam.

Nguồn: the Diplomat


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)