VNTB – Đệ trình đáp ứng Nghị quyết 74/157 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về “Sự an toàn của các nhà báo Việt Nam và vấn đề trừng phạt ”(*)

VNTB – Đệ trình đáp ứng Nghị quyết 74/157 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về “Sự an toàn của các nhà báo Việt Nam và vấn đề trừng phạt ”(*)

Ngày 26 tháng 4 năm 2021 Boat People SOS, Hi Nhà báo Đc lp Vit Nam, Liên minh Vit Nam chng tra tn, cùng gi đến Liên hip quc bn đáp ng Ngh quyết 74/157 ca Đi hi đng v “S an toàn ca các nhà báo và vn đ trng pht ”

Bn đ trình chung dài 26 trang đáp ng li kêu gi đóng góp ca v đng đu cơ quan Pháp quyn và Dân ch ca Chi nhánh Pháp quyn, Bình đng và Không phân bit đi x, Văn phòng Cao y Nhân quyn Liên hp quc, được xây dng chung bi:

Boat People SOS (BPSOS)

Hi nhà báo đc lp Vit Nam (IJAVN)

Liên minh chng tra tn Vit Nam (VN-CAT)

da trên nghiên cu toàn din v các quy đnh internet ca Vit Nam do BPSOS thc hin vào năm 2018 và bn đ trình chung ca BPSOS lên Báo cáo viên đc bit ca Liên hp quc v Quyn t do biu đt vào tháng 2 năm 2021 và cung cp thông tin cp nht v các hot đng thc thi lut và quy đnh ca chính quyn trung ương VN và đa phương nhm hn chế quyn t do ngôn lun, c trc tuyến và ngoi tuyến. Ngoài Lut An ninh mng gây tranh cãi được Quc hi thông qua vào tháng 6 năm 2018, chính ph Vit Nam đã ban hành các ngh đnh hn chế hơn na quyn t do ngôn lun trên internet. Bng cách tiến hành các bin pháp hành chính, hình s và kinh tế, chính ph đã tích cc buc người dân và các công ty công ngh (ch yếu là doanh nghip nước ngoài) phi chp nhn mt môi trường internet khc nghit hơn. Đng thi, chính ph đã b tù nhiu nhà báo vì vi phm Điu 117 ca B lut hình s Vit Nam v ti “to ra, lưu tr và ph biến thông tin, tài liu chng li Nhà nước Cng hòa xã hi ch nghĩa Vit Nam” và Điu 331 v ti “li dng các quyn t do dân ch đ xâm phm li ích ca Nhà nước, quyn và li ích hp pháp ca t chc, công dân”

Bn đ trình này k ra nghĩa v ca VN theo lut quc tế; Ngh đnh 15/2020 / NĐ-CP; Lut Bo v bí mt nhà nước năm 2018; D tho Ngh đnh thi hành Lut An ninh mng năm 2018; Chính ph phê duyt d tho ngh đnh v bo v d liu cá nhân; D tho sa đi Ngh đnh 72/2013 / NĐ-CP và vic chính ph VN thi hành các bin pháp khc nghit đi vi nhng nhà báo, blogger, và nhưng nhà hot đng dân ch trong đó có Blogger Trương Duy Nht, Nhà hot đng dân ch Phm Đoan Trang, Nhà báo Trương Châu Hu Danh, nhóm Báo Sch gm Nguyn Thanh Nhã, Đoàn Kiên Giang và Nguyn Phước Trung Bo, nhà báo Nguyn Hoài Nam, Phan Bùi Bo Thy, Lê Anh Dũng và nhà báo Trn Th Tuyết Diu.

Bn đ trình này viết v ba nhà báo thuc Hi Nhà Báo Đc lp VN như sau:

Ba thành viên ca Hip hi Nhà báo Đc lp Vit Nam (IJAVN) b kết án tng cng 37 năm tù sau phiên tòa kéo dài na ngày [vào ngày 5 tháng 1 năm 2021]

Tiến sĩ Phm Chí Dũng, 55 tui, lãnh 15 năm; nhà Văn Nguyn Tường Thy, 69 tui, lãnh 11 năm; và sinh viên Lê Hu Minh Tun, 32 tui, nhn 11 năm. C ba đu b kết ti “tuyên truyn chng nhà nước” theo Điu 117 B lut Hình s năm 2015. Ông Dũng là mt nhân vt ni tiếng trong c Đng Cng sn Thành ph H Chí Minh và các nhà hot đng ng h dân ch. Trang web ca Hi Nhà báo Đc lp Vit Nam, cũng là mt trang web có tên là Thi báo Vit Nam (Vit Nam Thi báo), đã không th truy cp được sau khi ông Dũng b bt. Tt c ba người đu b cáo buc phm ti khi viết và đăng ni dung “chng phá nhà nước” trên báo đin t Thi báo Vit Nam.

BPSOS và các T chc Vn đng Nhân quyn Quc tế đã đ trình kiến ngh lên Nhóm Công tác Liên hp quc v Bt gi Tùy tin thay cho Phm Chí Dũng, Nguyn Tường Thy và Lê Hu Minh Tun.

Bn đ trinh kèm theo các khuyến ngh đi vi văn phòng Cao y Nhân Quyn LHQ :

KHUYN NGH

Vi vic chính ph Vit Nam ngày càng tinh vi và quyết lit hơn trong vic điu tiết Internet, chúng tôi khuyến ngh Văn phòng Cao y Nhân quyn LHQ:

Theo dõi vi Chính ph Vit Nam v vic sa đi các lut và ngh đnh hin hành liên quan đến quyn t do ngôn lun đ phù hp vi Điu 19 ca ICCPR và vi các khuyến ngh đã được các Cơ quan Hip ước Liên hp quc, Báo cáo viên đc bit ca Liên hp quc, Nhân quyn Liên hp quc thông báo cho Chính ph Vit Nam. y ban và Hi đng Nhân quyn Liên hp quc;

Giám sát và gây áp lc cho các công ty công ngh đa quc gia, chng hn như Facebook và Google, ci thin chính sách ni dung ca h hướng ti các giá tr ph quát ca quyn t do ngôn lun, chng li các yêu cu bt hp lý ca chính ph t Vit Nam và các quc gia khác;

Coi hot đng giám sát mng và tn công mng nhm vào nhng người bo v nhân quyn, nhng người báo cáo vi phm quyn vi các th tc đc bit ca Liên hp quc là hành vi đe da và / hoc tr đũa; Đm bo rng Văn phòng Điu phi viên thường trú ti Vit Nam bao gm các nhà báo trong quá trình tham vn ca mình là mc tiêu ca chính ph và thân nhân ca nhng người đang tù;

Kêu gi Chính ph Vit Nam, theo ý đnh đã tuyên b tham gia Hi đng Nhân quyn Liên hp quc, tr t do cho tt c các nhà báo đã b b tù vì bày t quan đim, vch trn tham nhũng hoc buc các quan chc chính ph phi chu trách nhim v dch v công ca h.

(*)https://dvov.org/wp-content/uploads/2021/04/Vietnam-persecution-of-journalists-04-29-2021.pdf


CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)