VNTB – Hội nghị Trung ương 5: Nguyễn Phú Trọng lại trương cờ mới giả và giữ cờ cũ đã rách nát!

VNTB – Hội nghị Trung ương 5: Nguyễn Phú Trọng lại trương cờ mới giả và giữ cờ cũ đã rách nát!

Âu Dương Thệ

 

  • Cờ giả: Tung tin sẽ có thay đổi cấp cao. Cờ cũ: Nguyễn Phú Trọng vẫn chỗm trệ , còn Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ chỉ ngậm miệng ăn tiền!!!
  • Sửa đổi Luật đất đai: Trước sau vẫn chỉ là hoa lá cành!!!
  • BCT, BBT nghiêm túc phê bình và tự phê bình lại chỉ thấy tự khen, tự tâng bốc!
  • BCHTU theo dõi, kiểm soát BCT, BBT thực sự  hay chỉ tung hô!

 

 

Hội nghị Trung ương 5 (HNTU) vừa họp từ 4-10.5.2022 bàn về 6 vấn đề. Trong khuôn khổ giới hạn, bài này chỉ tập trung vào hai vấn đề nổi cộm nhất là, sửa lại Luật đất đai, khả năng điều hành việc nước và  thái độ cùng tư cách hành xử các quyền lực quốc gia của những người cầm đầu chế độ, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng, xuyên qua việc kiểm điểm hoạt động của Bộ chính trị (BCT), Ban bí thư (BBT) tại HNTU 5. Căn cứ trên các tài liệu đã được công khai liên quan tới HNTU 5 và những sự kiện quốc nội và quốc tế quan trọng liên hệ trực tiếp tới các đề tài này để phân tích và nhận định để xem, Nguyễn Phú Trọng đang theo đuổi ý đồ gì và vai trò của BCT, cũng như Ban chấp hành trung ương (BCHTU) đóng vai trò như thế nào trong hệ thống quyền lực dưới chế độ độc tài toàn trị?

Trên 11 năm qua với tư cách Tổng bí thư (TBT) đứng đầu Đảng và Nhà nước ông Trọng đã rao giảng dạy dỗ cán bộ phải tôn trọng dân, phục vụ dân, chống tham quyền, chống tham quyền tham nhũng, đề cao đạo đức, phải biết giữ liêm sỉ. Nhưng nay đã gần 80 tuổi, lại đang bị bệnh nặng, gần đất xa trời, ông đã tỉnh ngộ tìm đường để lại cho hậu thế một tiếng thơm chưa? Hay đang càng ngụp lặn thêm trong bùn lầy hôi thối và nhơ nhuốc của quyền lực?

***

Sửa đổi Luật đất đai: Trước sau vẫn chỉ là hoa lá cành !!!

Ít ngày trước HNTU 5 Nguyễn Phú Trọng không chỉ bắn tin là, có thể có thay đổi nhân sự ở cấp cao trong HNTU 5, mà còn bắn tin nữa là HNTU lần này sẽ bàn về sửa đồi luất đai. (1)  Làm như thế để mọi người kì vọng là ánh sáng đang rọi vào cuối đường hầm! Đây là nghệ thuật nói dối, đánh lừa của các nhóm cầm đầu từ trước tới nay trước tính nhẹ dạ cả tin của nhiều người!

Vấn đề tranh chấp đất đai, tham nhũng đất đai của các quan đỏ từ trung ương tới các địa phương trong mọi ngành, đặc biệt cả quân đội lẫn công an,  diễn ra thường xuyên ai cũng biết. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân trên 70% các vụ tranh chấp trong xã hội liên quan tới đất đai là do qui định „Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý“ , như Nguyễn Phú Trọng đã phải thừa nhận trong HNTU 5. Mà trong thực tế, quyền sử dụng đất đai lại rơi vào các đại quan đỏ có quyền lực ở trung ương tới các địa phương. Đây là nguồn gốc của tệ trạng tham nhũng và bất công ngày càng bất trị. Luật đất đai đã được chế độ toàn trị sửa đổi nhiều lần, nhưng trước sau nguyên tắc và cách triển khai nói trên vẫn giữ như nguyên. Rất oái ăm và cực kì nan giải là, muốn tồn tại thì chế độ toàn trị phải xây dựng nguồn lực và nuôi lực lượng bảo vệ! Đó chính là đất dai và bọn quan tham nhũng!

Lần này Nguyễn Phú Trọng cũng lại lập lại nghệ thuật nói dối, đánh lừa dân như các lần trước. Trong diễn văn khai mạc HNTU 5 phần về chủ đề sửa đổi luật đất đai, Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra hàng loạt câu hỏi, các vấn đề xuất phát từ luật đất đai. Ông thừa nhận là hiện nay có tới ít nhất 70 % các vụ tranh chấp trong xã hội liên quan tới đất đai. -Vì thế Nguyễn Phú Trọng đã xếp đề tài này ngay trong phần đầu diễn văn khai mạc HNTU 5: „ Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai“. Trong đó ông Trọng thừa nhận tình trạng cán bộ các cấp từ trung ương đến địa phương, các ngành, cả quân đội lẫn công an -thanh kiếm và lá chắn bảo vệ chế độ toàn trị-  „nhiều người giàu lên nhờ đất, nhưng cũng có không ít người nghèo đi vì đất, thậm chí bị đi tù cũng vì đất, mất cả tình nghĩa cha con, anh em vì đất…” (2)

Ông còn nêu lên một loạt những câu hỏi, làm như rất quan tâm muốn giải quyết một lần dứt khoát những tệ trạng bất công và tham nhũng trong đất đai suốt mấy thập niên qua: „Lần này là một yêu cầu cần thiết nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII“: „Vì sao nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội? Vì sao ở nhiều nơi, việc sử dụng đất còn lãng phí, hiệu quả thấp; tệ tham nhũng, tiêu cực liên quan đến đất đai chậm được đẩy lùi, thậm chí gia tăng? Vì sao số vụ khiếu nại, tố cáo thuộc về lĩnh vực đất đai vẫn còn nhiều và phức tạp? Vì sao thị trường bất động sản phát triển thiếu lành mạnh, chưa bền vững và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro?…” (3) Nhưng cùng lúc ấy, ông Trọng lại lên tiếng răn đe là thảo luận về sửa đổi đất đai trước sau vẫn phải đứng trên „Cương lĩnh Chính trị..“ và „Hiến pháp“: „Khi thảo luận, đánh giá tình hình và nguyên nhân, chúng ta cần nắm vững phương pháp duy vật biện chứng, các quan điểm và nguyên tắc cơ bản đã được xác định trong Cương lĩnh của Đảng và Hiến pháp.” (4)

 

Trong diễn văn bế mạc Nguyễn Phú Trọng đã cho biết kết quả thảo luận về sửa đổi đất đai trong HNTU 5 như thế nào: „Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bám sát Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XI, dành nhiều thời gian để nghiên cứu, thảo luận và đã thống nhất cao ban hành Nghị quyết mới về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Trung ương cho rằng, cần phải kế thừa, bổ sung, phát triển Nghị quyết Trung ương 6 theo hướng tiếp tục khẳng định: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và các dự án phát triển kinh tế – xã hội theo luật định.” (5) Như thế qua nội dung phát biểu của Nguyễn Phú Trọng có nghĩa là, thời gian tới chẳng có sửa đổi quan trọng gì cả trong Luật đất đai từ Nghị quyết Trung ương 6 khóa 6 trước đây 10 năm!

 

Về kết quả thảo luận về sửa đổi luật đất đai, hay nói thẳng là vai trò của BCHTU trong Hội nghị này như thế nào thì Thông cáo HNTU 5 viết: „Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá cao các kết quả đã đạt được của 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI” (6) Tức là vẫn công nhận thành quả của Luật đất đai trước đây 10 năm, đồng thời phủ nhận tệ trạng tham nhũng, bất công do luật đất đai này gây ra! Nhưng chỉ thêm vào theo lối hoa lá cành để gây tin tưởng, Thông cáo này viết tiếp: „Khẳng định việc tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW và ban hành Nghị quyết mới về đất đai lần này là một yêu cầu cần thiết nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư, tạo nguồn lực và động lực mới để phấn đấu đến năm 2030 nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.” (7)

Như thế có thế thấy trước là, nếu có sửa đổi cũng chỉ lòng vòng theo hoa lá cành (ứng vạn biến) còn thân gốc phải giữ nguyên. Nghĩa là, phần chính trước sau vẫn giữ „sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu“ (dĩ bất biến). 

 

Tuy nhiên vì tính đa nghị và độc đoán nên Nguyễn Phú Trọng cũng vẫn không an tâm. Nên chỉ vài ngày sau HNTU 5 trong cuộc nói chuyện với „đại biểu cử tri“ Nguyễn Phú Trọng lại lên tiếng răn đe dạy bảo: “Nhưng sửa thế nào để phát huy thế mạnh của đất đai thì không đơn giản, phải nghiên cứu, tổng kết mang tầm chiến lược nhưng phải thiết thực, phải đảm bảo đời sống của người dân nhưng phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Đây là vấn đề làm dần từng bước, hoàn thiện dần” (8) Khi ông Tổng đã răn đe trước như thế thì những kẻ dưới khi viết nghị quyết về sửa đổi đất đai của HNTU 5 bố bảo dám làm khác! 

Thói ương ngạnh và độc đoán gia trưởng coi BCHTU chỉ như hình nộm không phải chỉ lần này mà Nguyễn Phú Trọng đã dùng uy quyền thực hiện ngay từ khi ông nắm TBT lần đầu vào đầu năm 2011 tại Đại hội 11. Trong cuộc họp báo đầu tiên khi được bầu lần đầu làm TBT ngày 19.1.2011, khi  nhà báo  đặt câu hỏi về thái độ của ông đối với việc 65% đại biểu Đại hội đã bác chủ trương „công hữu tư liệu sản suất“, như đã ghi trong Dự thảo Cương lĩnh chính trị (sửa đổi) do chính Nguyễn Phú Trọng là tác giả. Tân TBT đã trả lời rất rào đón:

„Quyền của Đại hội, biểu quyết thế nào thì phải chấp hành, đó là ý chí của toàn Đảng, chúng tôi nghiêm túc chấp hành. „  Liền đó ông lại nói „Nhưng dù thế nào nữa cũng không ảnh hưởng tới chính sách nhất quán của Việt Nam là xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, từng bước đi lên, trước hết là phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước,  mà nói gọn lại là kinh tế thị trường  định hướng xã hội chủ nghĩa.“ 

Chỉ một đoạn ngắn trong lời phát biểu trên, Nguyễn Phú Trọng đã tự phơi bày thái độ thực của ông về một quyết định còn nóng bỏng mới vài hôm trước của Đại hội liên quan tới một vấn đề cực kì quan trọng của nhân dân đã trở thành tranh cãi trong đảng và chống đối mạnh của đại đa số nhân dân. Mới vế trước tân Tổng bí thư bảo là „nghiêm túc chấp hành“. Nhưng ngay đó vế sau ông Trọng đã nói thẳng ý muốn thực của mình là, „dù [Đại hội quyết định] thế nào nữa“ thì „chính sách nhất quán“ của đảng – ở đây chỉ là cách núp bóng đảng của vài người có quyền lực, trong đó ông Trọng là chính- sẽ tiếp tục chủ trương “kinh tế thị trường  định hướng xã hội chủ nghĩa.“  Nghĩa là „công hữu tư liệu sản xuất“ (tức đất đai, tài nguyên…) vẫn thuộc độc quyền của Nhà nước; mà ở đây trong thực tế các tham quan ở trung ương và địa phương sử dụng tùy tiện và tham nhũng thả cửa sẽ tiếp tục được duy trì theo cách biến đất công, nhà công thành đất ông, nhà ông, như đã xảy ra thường xuyên ở nhiều nơi. Như chính người dưới quyền của Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội Hoàng Văn Nghiên  sau khi đã về hưu đã chiếm biệt thự công cả hàng chục năm, thậm chí sau đó còn để cho con trai ở. 

Nếu theo dõi tiếp trong thời gian nhiều năm làm TBT, người ta sẽ thấy ông Trọng đã nhiều lần chống lại các quyết định rất quan trọng như trên đây của Đại hội 11. Điều này chứng minh là, trong xã hội toàn trị các quyết định của  các cơ quan gọi là „cao nhất“ như Đại hội hay Quốc hội không có giá trị, nếu nó trái với ý muốn của người cầm đầu chế độ. Đây mới chính là con người thực, hành động thực của Nguyễn Phú Trọng, chứ không phải là lời tự tâng bốc giả dối của ông về các quyết định của Đại hội là „dân chủ thực sự chứ không phải là dân chủ hình thức.” (9)

***

Khả năng điều hành việc nước và  thái độ cùng tư cách hành xử các quyền lực quốc gia của những người cầm đầu chế độ toàn trị như thế nào?

Trên hai năm qua VN đang đứng trước những khó khăn và nguy cơ ở trong và ngoài nước trên nhiều lãnh vực. Bệnh dịch Covid-19 ở VN và trên thế giới đã bộc phát từ đầu 2020. Nhưng thái độ chủ quan, thờ ơ của nhóm cầm đầu; bất chấp những nguy cơ lây lan, Nguyễn Phú Trọng lại bắt toàn Đảng và Nhà nước chỉ tập trung tổ chức hội họp đông người từ trung ương tới các địa phương để vận động chia ghế, chia phần với nhau nắm giữ quyền lực tiếp trong Đại hội 13 khi đó. Vì đại đa số nhân dân không được tiêm chủng phòng ngừa, đến khi bệnh dịch bùng ra trên toàn quốc, đặc biệt ở các thành phố lớn và các trung tâm công nghiệp như TP HCM, Hà nội, Bình dương…từ đầu 2021 và vượt tới cao điểm vào mùa hè 2021, mỗi ngày có tới 300-400 người bị chết do bệnh dịch. Khi đó những người cầm đầu toàn trị Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính đã hốt hoảng ban hành những biện pháp độc tài „ba tại chỗ“ (làm tại chỗ, ăn tại chỗ, ngủ tại chỗ) vừa tàn bạo với nhân dân, vừa phản khoa học, nhất là với hàng triệu người lao động trong các thành phố và các khu công nghiệp lớn. Lúc đầu Phạm Minh Chính còn  ngớ ngẩn khuyên dùng thuốc đông y trị bệnh truyền nhiễm.(10)

Trong nhiều tháng mấy triệu dân ở TPHCM phải sống trọng tình trạng như thiết quân luật; quân đội, công an, xe tăng ngăn chặn kiểm soát ngày đêm. Nhân dân vô cùng. bất mãn, trong nhóm cầm đầu thì trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Ủy viên BCT kiêm Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã lên tiếng cảnh báo: „Hàng trăm ngàn người muốn rời thành phố vì nhiều lý do, trong đó có sức chịu đựng có hạn, cuộc sống thiếu thốn trăm bề, không biết tương lai ra sao nên không thể để kéo dài thêm nữa.“ Nhưng Nguyễn Xuân Phúc lại đạo đức giả „ Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là quan trọng nhất“ . Còn Phạm Minh Chính cũng hô hoán „Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19.” (11)

 Người bệnh không được điều trị, nhân dân bị bỏ rơi, đói khát không được cung cấp lương thực. Vì thế hàng trăm ngàn người, trong đó có cả trẻ thơ và phụ nữ, phải bồng bế nhau chạy về quê xa cả hàng trăm, hàng ngàn cây số! Các biện pháp vừa sai lầm vừa thô bạo còn làm tang hoang các trung tâm công nghiệp, kinh tế càng xuống dốc, lạm phát bùng nổ, nhưng công nhân viên chức vẫn không được tăng lương! Còn công nhân thì lương thấp, „phải sống trong những nhà trọ giá rẻ, chật cứng” (12). Trong khi đó  nhóm cầm đầu bỏ cả hàng ngàn tỉ đồng xây các tượng đài cho các người tiền nhiệm. Chỉ ít ngày sau BCT, BBT tổ chức 3 ngày tự phê bình & phê bình (TPB&PB) thì họ lại ra Nghị định Ủy viên BCT, BTTU được thuê biệt thự 500m². (13)

Trong khi ấy nhiều cơ quan Đảng, bộ, bộ trưởng và cán bộ cao cấp như Tuyên giáo, Quốc phòng, Y tế, Khoa học- công nghệ, Giáo dục…lợi dụng sự thiếu thốn các phương tiện kiểm tra bệnh dịch đã vô lương tâm cùng cực, thỏa hiệp với nhau một cách có hệ thống giữa các các cơ quan Đảng và Chính phủ để cho công ti Việt -Á thao túng toàn bộ độc quyền hệ thống y tế trên toàn quốc trong việc bán “Kít xét nghiệm nhanh Covid-19” trong hai năm qua. Ban Tuyên giáo đồng lõa dựng lên những tin dối trá để lừa đảo cả Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và dư luận nhân dân là, Bộ Kít của Việt Á đã được WHO công nhận! Thậm chí chính Nguyễn Phú Trọng – khi đó còn là Chủ tịch nước- còn kí „Quyết định 264/QĐ-CTN (10.3.2021) tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba cho công ti Việt-Á“!(14) Một công ti lừa đảo và tham nhũng động trời trong Covid-19! 

Khi cách làm ăn tham nhũng theo kiểu Mafia bị vỡ lở thì họ hùng hổ tuyên bố sẽ điều tra nghiêm túc và trừng trị bất kể cán bộ ở cấp bậc nào. Nhưng cho tới nay chỉ một số cán bộ cấp hai, ba trở xuống bị khiển trách, còn các cán bộ cấp cao như bộ trưởng, Ủy viên Trung ương vẫn bình chân như vại. Cho tới nay ngay tại HNTU 5 Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ cũng không dám công khai xin lỗi trước BCHTU và nhân dân. Họ đặt tự trọng và lòng  liêm sỉ ở đâu? Chẳng những thế còn lợi dụng nỗi khó khăn của các hàng chục ngàn Việt phải tạm trú nước ngoài không thể về nước vì đại dịch Covid-19, nên các quan chức bộ Ngoại giao đã lợi dụng để tham nhũng bắt những người này phải trả những lệ phí tự họ dựng lên. (16)

Thái độ khinh miệt nhân dân, coi thường đảng viên đã được thể hiện rất rõ trong phần gọi là tổng kết các hoạt động của BCT, BBT thời gian qua tại HNTU 5. Trong diễn văn khai mạc ngày 4.5 Nguyễn Phú Trọng đã trịnh trọng giành một phần quan trọng nói „Về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021“ (Điểm 6): „Trong tháng 01 năm 2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã dành 3 ngày để tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình về sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân từng đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021.” (17) Còn tự khen gọi đó là sự nghiêm túc của họ: “Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình lần này đã được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, theo quy chế, quy trình từng bước hợp lý. Các báo cáo kiểm điểm đều được chuẩn bị theo đúng quy định, hướng dẫn. Không khí kiểm điểm theo tinh thần tự phê bình, phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ, đoàn kết, chân tình. Các đồng chí được góp ý đã tiếp thu nghiêm túc, cầu thị, coi đây như là cơ hội quý để học tập, chia sẻ lẫn nhau…” (18)

Trước tình trạng hoảng loạn, lúng túng, trống đánh xuôi kèn thổi ngược trong BCT, Chính phủ…hành hạ nhân dân trong cách đối phó và giải quyết đại dịch Covid-19 hai năm 2020 và đặc biệt 2021, để cho các bộ và các cơ quan đảng cùng nhau tư túng tham nhũng, mạnh đến nỗi kéo cả TBT kí giấy khen. Nhưng trong diễn văn khai mạc Nguyễn Phú Trọng đã không đủ bản lãnh nên không dám nói tới. Thay vì nghiêm túc tự phê bình những sai lầm và khuyết điểm,  ông Trọng lại tự đề cao thành tích, tự khen bốc „đoàn kết, thống nhất, bình tĩnh, kiên định, sáng suốt“ : „Qua kiểm điểm tập thể và cá nhân, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: Năm 2021, trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn luôn đoàn kết, thống nhất, bình tĩnh, kiên định, sáng suốt trước khó khăn, thử thách, có nhiều đổi mới và sáng tạo, bám sát quan điểm, chủ trương, đường lối, cụ thể hoá các nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đã có các quyết sách đúng đắn, kịp thời và phù hợp với tình hình thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tổ chức triển khai thực hiện, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có những dấu ấn nổi bật, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận, bạn bè thế giới đánh giá cao.” (19)

 

Trong khi ông Tổng tự khen, đưa ra những thành tích tưởng tượng thì BCHTU lại chỉ biết hoan hô, không dám thực hiện quyền hành và trách nhiệm theo dõi và kiểm soát các hoạt động của BCT, BBT. Việc này thể hiện rất rõ trong Thông cáo chung của HNTU  (Điêm 2):

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận, tán thành Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 gắn với thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đánh giá việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đói đang hiển hiện trước mắt cho nhiều lần này đã được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng nguyên tắc, theo quy chế, quy trình từng bước hợp lý, đặc biệt, từng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã liên hệ đến trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được phân công, thấy rõ những ưu điểm để phát huy, nhận ra những hạn chế để có các giải pháp tích cực khắc phục trong thời gian tới.” (20)

 

Theo Điều lệ Đảng, BCHTU là cơ quan cao nhất giữa hai Đại hội, có thẩm quyền và trách nhiệm theo dõi và kiểm  soát các hoạt động của BCT, BBT giữa hai HNTU. Sau một tuần họp, trong Thông cáo chung của BCHTU về HNTU 5 trong phần nhận định về Báo cáo hoạt động của BCT, BBT lại chỉ thấy “ hoàn toàn đồng tình, nhất trí“:  „Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm hết sức nghiêm túc, trách nhiệm, gương mẫu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; và hoàn toàn đồng tình, nhất trí cao với Báo cáo, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm dẫn đến thành công của năm 2021.” (21) Đây đúng là bức tranh vân cẩu về Dân chủ XHCN ở các cấp cao nhất, ta với mình tuy hai mà một !!! Cho thấy BCHTU chỉ là cái loa, cánh tay dài cho một vài người có quyền lực trong BCT!

 

Nói tóm lại, nỗi khổ cực và sinh mạng bị đe dọa của hàng chục triệu nhân dân trong nạn dịch Covid-19 trong các năm 2020-2021 cho thấy sự bất tài, thiếu khả năng quản trị đất nước của nhóm cầm đầu toàn trị. Không những thế họ còn có thái độ nguội lạnh, lơ là trước cảnh đói khổ của người lao động và thậm chí còn hùa nhau biến hệ thống Đảng và Nhà nước từ trung ương tới các địa phương trên toàn quốc, lợi dụng cảnh hoạn nạn của nhân dân để tham nhũng. Tất cả những sự kiện hiển nhiên này đã lột trần sự tha hóa đạo đức tới mức cùng cực của nhóm cầm đầu toàn trị, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng. Đó là kết quả tất yếu của chính sách giành những ưu đãi lương bổng, nhà cửa, các phương tiện cao sang cho thành phần này trong chế độ độc tài toàn trị. Nên với thời gian họ không còn biết những cảnh đói nghèo, dửng dưng và nguội lạnh trước sự cùng cực của nhân dân!

***

Bên cạnh bế tắc về kinh tế, cảnh đói nghèo gia tăng trong nhân dân do sự bất tài và thái độ thờ ơ của nhóm cầm đầu, uy tín và vị thế của VN còn đang bị suy giảm trong cộng đồng thế giới. Từ cuối tháng 2.2022 nhà độc tài Putin đã ngang ngược tìm cách vực dậy đế quốc Nga thời Liên xô cũ nên đã dựng lên những tin giả để mở chiến tranh xâm lược Ukraine. Gần ba tháng qua xe tăng, đại bác và hàng trăm ngàn bộ đội Nga đã phá hủy nhiều thành phố, nhà thương, trường học, nhà cửa thành bình địa. (22) Khiến cả chục ngàn người bị giết hại, mấy triệu người Ukraine phải chạy loạn, di cư sang các nước láng giềng. Putin mở chiến tranh xâm phạm chủ quyền và nền độc lập của Ukraine là  đã chà đạp trắng trợn Hiến chương Liên hiệp quốc. Không những thế cuộc chiến của Putin còn đưa cả Âu châu vào khủng hoảng trầm trọng nhất về an ninh, chính trị, kinh tế từ sau Thế chiến Thứ 2, làm sống lại Chiến tranh lạnh giữa Nga (Liên xô cũ) độc tài và các nước dân chủ. Trong thời đại toàn cầu hóa cuộc chiến tranh xâm lược ở Ukraine còn gây ra nguy cơ khủng hoàng toàn cầu về nhiều lãnh vực an ninh, ngoại giao, kinh tế, thương mại và nạn u nước. Vì thế hiện nay không chỉ Liên minh Âu châu, Hoa kì,  Nhật, Úc và nhiều nước trên thế giới đã đồng lòng, đồng lượt kết án chiến tranh xâm lược của Putin, viện trợ lương thực, thuốc men, vũ khí cho Ukraine bảo vệ độc lập và chủ quyền, đồng thời tiếp nhận hàng triêu người tị nạn Ukraine. Sự đồng tình này đã được thể hiện rất rõ ràng và đông đảo nhất từ trước tới nay tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc, với 141 quốc gia và lãnh thổ đã lên án chiến tranh xâm lược Ukraine của Putin. (23) Không những thế cả nhiều tổ chức quốc tế trên nhiều bình diện khác nhau văn hóa, nhân quyền, thể thao cũng ủng hộ nhân dân Ukraine và tẩy chay Nga! Thái độ đồng tình ủng hộ này chưa từng có trên thế giới dựa trên nhiều lãnh vực và giá trị khác nhau từ dân chủ, tư do, nhân quyền, nhân đạo…

Thế nhưng cho tới nay những người cầm đầu chế độ độc tài toàn trị ở VN vẫn tìm cách lảnh tránh, ấm ớ giả vờ nhưng thực tình là tự cột chặt thoe Putin. Bỏ phiếu trắng tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc, tỏ ra không đứng vào bên nào, nhưng thực tình lại sợ Putin. Không những thế giữa lúc Putin tàn sát Ukraine, ¾ thế giới kết án thì VN lại tổ chức thao diễn quân sự với Nga. (24) Mới đây nói là viện trợ Ukraine nửa triệu Mĩ kim. Nhưng tại sao không chuyển thẳng cho chính quyền Ukraine qua sứ quán của họ ở Hà nội, nhưng lại chuyển qua Liên hiệp quốc! Chả lẽ Nguyễn Phú Trọng sợ Putin đến nỗi mất hồn vía như thế? Hay đang bị các tướng lãnh cột tay để họ tự do thương thảo các cuộc mua bán võ khí hàng nhiều tỉ USD để hưởng hoa hồng chia riêng nhau? Mới đây trên chuyến đi Mĩ dự Hội nghị cấp cao Hoa kì-Asean Phạm Minh Chính vẫn dối trá dõng dạc tuyên bố „Việt Nam ‘chọn chính nghĩa, không chọn bên „(25) . Nhưng nhìn thẳng vào đầu của ông thì lại  hoàn toàn trái ngược. Đó cũng là ngôn ngữ như bọn du đãng, giả dối điêu ngoa như hàng tôm hàng cá trong cuộc trò truyện riêng với nhau giữa Phạm Minh Chính, Tô Lâm và các nhân viên phái đoàn tại bộ Ngoại giao Mĩ. (26) Người ta thường nói, khi gặp nguy cơ mới thấy lòng thực, bạn thực ra sao! Nguyễn Phú Trọng luôn luôn mở miệng, chế độ của ông là chế độ tiến bộ, bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh xâm lược, làm bạn với tất cả… Nhưng các hành động của chế độ Nguyễn Phú Trọng trong cuộc chiến xâm lược Ukraine của Putin đã nói lên sự thực tất cả về lập trường và nhân cách của ông. Nhưng Nguyễn Phú Trọng nên nhớ rằng, cái khôn vặt sẽ gây nguy cơ cho việc lớn. Đó là độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của VN. Nếu ông vẫn cứ ù lì, ấm ớ không dám công khai kết án cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putin, thì những nước nào sẽ ủng hộ, bảo vệ VN một khi Tập Cận Bình xâm lược chiếm các đảo của VN trên biển Đông?

***

Tổng kết lại, những khốn khổ của nhiều triệu dân, tình hình kinh tế càng suy đồi từ 2020 tới nay là do phương pháp chống dịch Codvid-19 sai lầm, sự chủ quan thờ ơ của nhóm cầm đầu, sự thao túng có hệ thống của các cơ quan trong Đảng và Nhà nước do sự hiệp đồng tham nhũng của các cán bộ từ trung ương tới cơ sở. Khi chiến tranh xâm lược Ukraine của Putin nổ ra làm rung chuyển Âu châu và thế giới thì nhóm cầm đầu toàn trị do Nguyễn Phú Trọng cầm đầu vẫn ù ù cạc cạc chọn lập trường cực kì sai lầm đang làm VN mất uy tín lớn trên thế giới và gây nguy hiểm trước sự bành trướng của Trung quốc.

BCT, BBT và BCHTU càng ngày trở thành cánh tay dài, cái loa của Nguyễn Phú Trọng. Người đã thoán đoạt và lũng đoạn quyền lực suốt trên 11 năm qua. Chả thế mặc dù vắng mặt trong phái đoàn sang Hoa kì dự Hội nghị cấp cao Hoa kì-Asean vừa qua, nhưng trong buổi thuyết trình tại Đại học Harvard Phạm Minh Chính đã nhiều lần nhắc lại những câu nói của Nguyễn Phú Trọng, làm như ông Trọng trở thành như người đi bên cạnh canh gác. (27)

Luật đất đai được đưa ra thảo luận tại HNTU 5 để gọi là tìm cách sửa đổi, nhưng tựu trung chỉ đổi mới giả vờ, thực chất là như ngựa quen đường cũ. Trước sau Nguyễn Phú Trọng sẽ nắn bóp để giữ nguyên „Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý“ cực kì sai lầm và lạc hậu và là đầu mối cho bọn quan tham nhũng từ trung ương tới cơ sở. Tức là cố tình chống lại các đòi hỏi chính đáng của nhân dân, các chuyên viên và cả những đảng viên tiến bộ. Những vụ đàn áp nhân dân tàn bạo như thảm trạng Đồng Tâm (1.2020) sẽ tiếp tục xẩy ra!

Nguyên nhân của mọi nguyên nhân cản trở bước đi lên của đất nước và đổi mới Đảng thực sự nằm chính ở người đứng đầu hiện nay, tức Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng cố tình quên lịch sử, chỉ sống và nghĩ theo dĩ vãng, không có khả năng và bản lĩnh thâu nhận những cái mới. Những cái cũ đã bị lịch sử phủ nhận, nhiều dân tộc đã vứt vào thùng rác, nhưng Nguyễn Phú Trọng lại càng ca tụng như chủ nghĩa Marx-Lenin, độc đảng, tự phê bình &  phê bình. Trương khẩu hiệu „thực hiện khát vọng của dân tộc“, nhưng lại sử dụng nguyên si  chủ nghĩa sai lầm và phương pháp phản khoa học!

Do tính cực kì bảo thủ, lại rất tham quyền và ương ngạnh nên Nguyễn Phú Trọng không thể là người cải cách, đổi mới. Nguyễn Phú Trọng chính là người đang cản đường, phá hoại những đòi hỏi đúng đắn của phe cấp tiến trong Đảng, đồng thời ngăn cản nhân dân muốn cùng nhau đoàn kết Bắc-Nam, tả cũng như hữu, đồng lòng thực hiện khát vọng chính đáng xây dựng đất nước trong hòa bình, dân chủ, thịnh vượng, quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ!

Thế thì làm thế nào? Câu hỏi cực kì quan trọng, chính đáng và nóng bỏng này đã được nhiều người trong nhiều giới đã nêu ra rất thiết tha. Mới đây ông Lê Kiên Thành, con trai của cố TBT Lê Duẩn cũng đã thành tâm giãi bày tâm sự: „Nếu bạn hỏi tôi: “Thế thì phải làm gì?”. Tôi quá nhỏ bé và sẽ không trả lời được! Ông đề nghị, „nếu chúng ta cùng hỏi nhân dân: “Thế thì phải làm gì?”. „Tôi tin sẽ nghe thấy câu trả lời thấu đáo, rõ ràng và vang dội cả non sông này!” (28) Lê Kiên Thành là người „nằm trong chăn“ từ lâu, tất đã bị rận cắn! Ông biết rõ bọn rận nằm ở đâu đang làm khổ nhân dân ta và làm sao tẩy trừ ra khỏi chăn được. Khi nhiều người có lòng và tâm trí, nhiều giới thức tỉnh cùng chung sức tìm đường thì ánh sáng sẽ lộ ra, đất nước và dân tộc ta sẽ sớm thoát khỏi u minh!

Được như thế nhân dân ta sẽ sớm không phải nghe Nguyễn Phú Trọng cứ lải nhải ru ngủ dân „Học và làm như Bác!“ Vì ai cũng biết, người sáng lập chế độ toàn trị đã đạo đức giả tự thần thánh hóa mình khi dùng bút hiệu Trần Dân Tiên viết sách ca tụng mình là „Cha già dân tộc!“ và ép buộc đất nước theo chủ nghĩa Marx-Lenin cực kì sai lầm và tàn bạo!

 

19.5.2022

________

Ghi chú:

1. Trong một số hội nghị do BCT tổ chức ghi là Nguyễn Phú Trọng đồng chủ trì với Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ trong  Chính phủ, Công an nhân dân 14., 22.4. Thông thường chỉ  TBT chủ trì.  BBC 7.5; RFA 28.4

2. Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 5, khoá XIII (dangcongsan.vn)

3. Như trên (Nh.t)

4. Nh.t

5. Ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII (dangcongsan.vn)

6. Thông báo Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (dangcongsan.vn)

7. Như 6

8. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri TP. Hà Nội, Chính phủ (CP) 12.5.

9. Cùng tác giả, Việt Nam “Đổi mới” ? ! Hay: Treo đầu dê, bán thịt chó! Tập II (lulu.com)E1%BB%8Bt-ch%C3%B3-t%E1%BA%ADp-ii/paperback/product-176kp66v.html?page=1&pageSize=4, tr. 13-14

10. Cùng tác giả, 76 năm Cách mạng Tháng 8 đẻ ra nhóm cầm đầu hiện nay như thế! – Báo Quốc Dân (baoquocdan.org)

11. Nh. 10

12. VOV 1.5

13. VN Net 18.2

14.  Cùng tác giả, Trong vụ Việt Á những người có trách nhiệm cao nhất đã phá hủy tính CHÍNH DANH của chính mình và cả chế độ toàn trị – Dân Làm Báo (danlambaovn.blogspot.com)

15. Ngày 18.5 Ủy ban Kiểm tra trung ương mới chỉ đề nghị BCT xem xét trường hợp hợp Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, BBC 18.5

16. BBC 18.2

17. Nh. 2

18. Nh. 2

19. Nh. 2

20. Nh. 6

21. Nh. 6

22. Sueddeutsche Zeitung 22.4, BBC 22.2., ARD

23. ARD 2.3

24. VNN 21.4, VOA 29.4

25. BBC 12.5

26. .Chân thành, lòng tin và trách nhiệm …. mẹ nó, sợ gì! — Tiếng Việt (rfa.org), 18.5;  RFA , 14.5

27. CAND 15.5; Thủ tướng: Tôi đến Đại học Harvard với mối lương duyên, sự kết nối Việt Nam-Mỹ (vietnamnet.vn)

28.  . Con trai cố TBT Lê Duẩn: “Chúng ta cùng hỏi nhân dân!” — Tiếng Việt (rfa.org) 

 

(*) Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả


 

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)